Jump to Navigation

Deň otvorených dverí 2021

Milí záujemcovia o štúdium v našej škole, vážení rodičia,

vzhľadom na aktuálne opatrenia v tomto školskom roku tradičný Deň otvorených dverí nebudeme môcť zorganizovať. Pripravili sme pre vás materiály, v ktorých sme zhrnuli odpovede na najčastejšie otázky. Veríme, že budú pre vás užitočné. V prípade, že nenájdete všetky potrebné informácie, radi ich doplníme - kontaktujte nás, prosím, na mailovej adrese vedenia.

Ako sa liečiť pri koronavíruse

Kritériá na prijímacie pohovory

Vážení rodičia,

v školskom roku 2021/2022 otvoríme:

1 triedu s počtom žiakov 28 päťročného bilingválneho štúdia s vyučovacím jazykom slovensko - anglickým, termín podania prihlášky je do 8.4.2021.

Pravdepodobný termín prijímacej skúšky: 1. termín - 5. mája 2021, 2. termín - 12. mája 2021

 3 triedy s počtom žiakov 84 štvorročného štúdia, termín podania prihlášky je do 8.4.2021.

Pravdepodobný termín prijímacej skúšky: 1. termín - 3. mája 2021, 2. termín - 10. mája 2021

 1 triedu s počtom žiakov 26 osemročného štúdia. termín podania prihlášky je do 8.4.2021.

Pravdepodobný termín prijímacej skúšky: 1. termín - 3. mája 2021, 2. termín - 10. mája 2021

 

 Upozorňujeme, že vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa termíny podania prihlášok a prijímacích skúšok
môžu časom meniť rozhodnutím Ministerstva školstva.

 

Návrat do školy od 26.4.2021

Vážení rodičia, milí žiaci

na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa od 26.4.2021 obnovuje vyučovanie aj na stredných školách v súlade s COVID AUTOMAT-om platným pre jednotlivé okresy.

Od 26.4.2021 sa vrátia na prezenčné vyučovanie žiaci: prímy, sekundy, tercie a kvarty (červená farba okresu). Ak bude farba okresu ružová, do školy sa vrátia všetci žiaci.

Pri nástupe sa musia žiaci preukázať negatívnym testom v zmysle pravidla, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR.

V škole sa žiaci testovať nebudú, každý žiak už pri nástupe do školy musí mať test, resp. potvrdenie.

Bližšie informácie budú poslané rodičom aj žiakom správou cez edupage.

 

Návrat do školy 2021 - informácia

Vážení rodičia, milí žiaci,

v novom roku všetkým želáme najmä pevné zdravie a psychickú pohodu.

V tejto chvíli vieme, že Rozhodnutím ministra školstva SR č.2021/9418:1-A1810 z 5. januára 2021 je naďalej prerušené prezenčné vyučovanie od 11. januára 2021 a všetci žiaci pokračujú vo vzdelávaní online podľa rozvrhu zverejneného na stránke školy.

Maturantom sa zrušila externá časť písomnej formy maturitnej skúšky Rozhodnutím ministra školstva SR č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. januára 2021.

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021, konkrétny termín určí MŠ do 31. marca 2021.

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa u nás uskutoční od 24. mája 2021.

V termíne od 22.1.2021 plánuje škola zriadiť testovacie odberové miesto pred možným návratom žiakov do školy v prípade obnovenia prezenčnej formy vzdelávania.

Termín klasifikácie za prvý polrok môže byť v prípade nutnosti predĺžený do 31.marca 2021.

Testovanie 9 (Kvarta) sa uskutoční v termíne 9. júna 2021.

Priebežne vás budeme informovať o ďalších zmenách.

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS