Jump to Navigation

Hodnotenie a klasifikácia

Predmety ETV a NBV nie sú hodnotené známkou.

Pri preberaní učiva jednotlivých tematických celkov realizujeme besedy, workshopy, zážitkové učenie, žiaci vyjadrujú svoje názory, postoje.