Jump to Navigation

Hodnotenie a klasifikácia

 

       Žiak nie je hodnotený žiadnou na vysvedčení a v katalógovom liste sa uvádza

  • aktívne absolvoval, ak sa žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu aktívne zúčastňoval,
  • absolvoval, ak sa žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu ospravedlnene nezúčastňoval alebo bol prítomný a zo závažných dôvodov nepracoval, alebo
  • neabsolvoval, ak žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu nepracoval alebo sa neospravedlnene vyučovania nezúčastňoval.

      Žiak z vyučovacieho predmetu neprospel,

  • neabsolvoval vyučovací predmet.