Jump to Navigation

Maturita z AJ

 


 


TEMATICKÉ OKRUHY


 


1                    RODINA


a)      osobné údaje (meno bydlisko, dátum narodenia, rodinný stav, profesia)


b)      opis osoby (vzhľad, črty tváre, štýl obliekania, povahové črty)


c)      rodinné vzťahy (členovia rodiny, vzťahy medzi súrodencami, rodičmi a deťmi, starí rodičia, pomoc v rodine, domáce práce, rodinné oslavy)


d)     predstavy o svojej budúcej rodine, partnerovi, bývaní, práci)


e)      rodina a spoločnosť ( funkcie rodiny,  rodina  kedysi a dnes, generačné problémy a problémy mono-parentálnych rodín, rozvodovosť, nízka pôrodnosť)


 


2                    KULTÚRA A UMENIE


a)      múzeá, výstavy, divadlá, kiná, koncerty (počet, druhy, návštevnosť)


b)      známe osobnosti (speváci, herci, režiséri)


c)      návšteva kina alebo divadelného predstavenia – obľúbené žánre


d)     hudobné, filmové a divadelné festivaly, atmosféra


e)      ďalšie druhy umenia – folklór, maliarstvo, sochárstvo, architektúra – najznámejšie osobnosti            


 


3                    ŠPORT


a)      druhy športu (kolektívne, individuálne, letné a zimné, vodné, adrenalínové)


b)      šport, ktorý ma zaujíma (aktívne, pasívne), dôvody


c)      význam športu pre rozvoj osobnosti (fyzické a duševné zdravie, vôľové vlastnosti, fair- play)


d)     významné športové podujatia, preteky, Olympijské hry


e)      negatívne javy v športe (sláva, peniaze, doping)


 


4                    BÝVANIE


a)      môj domov (opis domu, bytu, vybavenie miestností, nábytok, práce v domácnosti)


b)      bývanie v meste a na vidieku (výhody a nevýhody)


c)      ideálne bývanie (vlastné predstavy o bývaní)


d)     domov a jeho význam v živote človeka (kultúra bývania u nás a v iných krajinách


e)      problém bývania mladých rodín, kúpa a prenájom bytu, deti na sídliskách)


 


5                    OBCHOD A SLUŽBY


a)      nákupné zariadenia, obchody, hypermarkety, trhoviská


b)      služby (pošta, banka, polícia, čerpacia stanica)


c)      reklama, personál


d)     druhy a spôsoby nákupu a platenia (katalógový predaj, splátky, týždenný nákup)


e)      zahraničné výrobky u nás, export slovenských výrobkov


 


6                    STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE


a)      ľudské telo


b)      telesné a fyzické stavy, choroby, návšteva u lekára


c)      zdravý spôsob života (správna životospráva, telesná a duševná hygiena)


d)     zdravotnícka starostlivosť (prevencia, očkovanie)


e)      štátne a súkromné zdravotníctvo (zdravotné poistenie, odborní lekári)


 


                 


7                    CESTOVANIE


a)      prípravy na cestu, význam a cieľ cestovania (za prácou, na dovolenku, služobne)


b)      dopravné prostriedky (porovnanie, výhody a nevýhody)


c)      informácie o vlaku, ubytovaní, na recepcii)


d)     cestovanie kedysi a dnes, cestovanie v budúcnosti


e)      možnosti cestovania do zahraničia


 


8                    VZDELANIE


a)      školský systém (typy školských zariadení, druh skúšok, organizácia školského roka, klasifikácia, prázdniny)


b)      vyučovanie (trvanie, rozvrh, predmety, prestávky, školské stravovanie, aktivity na hodine)


c)      život študenta (voľný čas, záľuby, mimoškolské aktivity, brigády, priatelia, vreckové)


d)     štúdium cudzích jazykov (výmenné pobyty, stáže, jazykové kurzy, au-pair)


e)      vzťah učiteľa k žiakovi a opačne


 


9                    ZAMESTNANIE


a)      typy zamestnania (fyzická práca a duševná práca), voľba povolania, jej motivácia


b)      žiadosť o zamestnanie, životopis, prijímací pohovor


c)      pracovný čas a voľný čas, zdokonaľovanie práce, nové technológie


d)     nezamestnanosť, trh práce, rekvalifikácia, mzda, pracovné príležitosti v zahraničí


e)      sociálna starostlivosť, zamestnanosť žien (materská dovolenka), dôchodcovia


 


10                VZŤAHY MEDZI ĽUĎMI


a)      medziľudské vzťahy (v rodine, na pracovisku, v škole, susedské, generačné)


b)      priateľstvo a láska (hodnotový systém, postoje, stretnutia, oslavy)


c)      spoločenské problémy (postihnutí, závislí, bezdomovci)


d)     negatívne javy (agresivita, vandalizmus, egoizmus, ľahostajnosť)


e)      možnosti riešenia konfliktov


 


11                ČLOVEK A PRÍRODA


a)      ročné obdobia, počasie, prírodné katastrofy


b)      fauna (zvieratá v ZOO, domáce), a flóra (záhradkárstvo)


c)      stav životného prostredia (znečistenie zeme, vôd, ovzdušia)


d)     ochrana životného prostredia (národné parky, chránené územia, výchova)


e)      vplyv životného prostredia na život človeka (poľnohospodárstvo, zdravá výživa, agroturistika)


 


12                VEDECKO-TECHNICKÝ ROZVOJ


a)      život kedysi a dnes (výdobytky vedy a techniky a životná úroveň, prístroje v domácnosti)


b)      pozoruhodné objavy vedy a techniky (rádium, pasterizácia, film, TGV)


c)      veda a technika na pomoc človeku (elektronika, informatika, medicína, telekomunikácie, doprava, stavebníctvo)


d)     zneužitie vedy a techniky (zbrane, závislosti, násilie, konzumná spoločnosť, civilizačné choroby)


e)      človek, veda a technika v budúcnosti (nahradí počítač učiteľa, deti a počítače, únik mozgov)


 


13                ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ


a)      morálka ( správanie sa mladých a starších ľudí, etická výchova v rodine a v škole


b)      spoločenská etiketa – stretnutia, pozdravy a blahoželania, etiketa návštev: dôvody a čas, témy rozhovorov, pohostenie


c)      normy a ich porušovanie (morálka a zákon, nedorozumenie a konflikt)


d)     prejavy záujmu a pomoci spoluobčanom v núdzi, sponzorstvo a sponzori (dôvody a podoby)


e)      vplyv spoločnosti na rodinu


 


14                KOMUNIKÁCIA A JEJ FORMY


a)      typy komunikácie a jej význam (verbálna, neverbálna, ústna, písomná)


b)      komunikácia v rôznych situáciách (medzi mladými, mladými a staršími, na ulici, v škole, v rodine, v každodennom živote, vo výnimočných situáciách)


c)      moderné formy komunikácie (mobilný telefón, počítač – elektronická pošta, internet)


d)     jazyk ako dorozumievací prostriedok (výučba svetových jazykov, ich využitie, rozšírenosť a využitie cudzích jazykov)


e)      jazyk štandardný, hovorový, slang, odborný a pod.


 


15                MASMÉDIÁ


a)      typy masovokomunikačných prostriedkov (ich využitie, výhody, nevýhody)


b)      tlač (denná tlač, časopisy, rubriky)


c)      rozhlas, televízia (obľúbené typy programov, sledovanosť)


d)     vplyv masmédií na život jednotlivca, rodiny i spoločnosti


e)      reklama a jej vplyv na človeka


 


16                MLÁDEŽ A JEJ SVET


a)      charakteristika mladých (vonkajšia: postava, vlasy, móda, tetovanie, pier cing, vnútorná: typické vlastnosti, záujmy)


b)      postavenie mladých v spoločnosti (práva, možnosti štúdia, práca, mladé rodiny)


c)      generačné konflikty (príčiny, prejavy, dôsledky)


d)     nezdravé javy v živote mladých (násilie, gamblerstvo, drogy)


e)      predstavy mladých o budúcnosti (očakávania, túžby, obavy)


 


17                STRAVOVANIE


a)      jedlá a nápoje počas dňa (raňajky, obed, večera)


b)      stravovacie zariadenia (stravovanie v škole, doma, v reštaurácii)


c)      príprava obľúbeného jedla (nákup, surovín, postup pri príprave, servírovanie)


d)     medzinárodné kuchyne (charakteristika, rozdiely, špeciality)


e)      zdravá kuchyňa (stravovanie detí, návyky, vegetariánstvo, diéty)


 


18                ZÁĽUBY A VOĽNÝ ČAS


a)      možnosti trávenia voľného času


b)      organizovaný voľný čas (mimoškolské aktivity, krúžky, brigády)


c)      individuálne záľuby (umenie, kultúra, hudba, knihy, šport, domáce práce, príroda)


d)     vplyv zmien spoločnosti na trávenie voľného času (kedysi a dnes)


e)      trávenie voľného času rôznych vekových kategórií


 


 


19                MULTIKULTURÁLNA SPOLOČNOSŤ


a)      zvyky a tradície (cirkevné a štátne sviatky, folklórne tradície a rôzne podujatia)


b)      spolunažívanie ľudí rôznych národností v jednej krajine


c)      zbližovanie kultúr (kontakty kedysi a dnes, významné osobnosti, poznávanie, tolerancia)


d)     negatívne javy (rasová diskriminácia, intolerancia, vzťah k menšinám)


e)      kultúrne hodnoty iných národov, spolužitie v Európe


 


20                MESTÁ A MIESTA


a)      dôležité miesta v mojom živote (rodisko, miesto štúdií, trávenia víkendov, prázdnin)


b)      sprevádzanie turistov (privítanie, základné informácie o meste, o možnostiach ubytovania, stravovania, nákupe suvenírov)


c)      turisticky zaujímavé miesta (napr. Hrady, zámky, kúpele, jaskyne)


d)     miesto vhodné na oddych a miesto na spoločenské vyžitie


e)      mestá a miesta, ktoré ma lákajú – miesto mojich snov


 


21                OBLIEKANIE A MÓDA


a)      typy odevov (podľa klímy a počasia)


b)      výber a starostlivosť o oblečenie (oblečenie na rôzne príležitosti)


c)      šaty na mieru alebo konfekcia (v obchode s odevmi, u krajčíra)


d)     móda a vkus (módne trendy, farby, tvorcovia, módne prehliadky)


e)      šaty robia človeka


 


22                KNIHA – MÔJ NAJLEPŠÍ PRIATEĽ


 


23                VZORY A IDEÁLY


a)      pozitívne a negatívne charakterové vlastnosti, ideálny človek


b)      človek, ktorého si vážim


c)      skutoční a literárni hrdinovia


d)     hrdinom sa človek nerodí, ale sa ním stáva (konanie človeka v hraničnej situácii


e)      ja ako hrdina


 


24                KRAJINA, KTOREJ JAZYK SA UČÍM


a)      poloha a obyvatelia


b)      miesto, ktoré by som navštívil


c)      výnimočnosť, zvyky, tradície a konvencie


d)     stereotypy a predsudky


e)      zjednotená Európa


 


25                SLOVENSKO – MOJA VLASŤ


a)      poloha a obyvatelia


b)      miesta, ktoré by som odporučil cudzincom


c)      zvyky, tradície, konvencie


d)     stereotypy a predsudky


e)      miesto Slovenska v zjednotenej Európe