Jump to Navigation

Maturita

Okruhy fyzikálnej maturitnej skúšky:

 1. Kinematika hmotného bodu
 2. Dynamika posuvného pohybu hmotného bodu
 3. Mechanická práca, výkon, účinnosť
 4. Mechanická energia a zákon zachovania energie
 5. Mechanika tuhého telesa
 6. Otáčavý pohyb tuhého telesa
 7. Mechanika kvapalín - hydrostatika
 8. Mechanika kvapalín - hydrodynamika
 9. Homogénne gravitačné pole
 10. Radiálne gravitačné pole
 11. Zákony termodynamiky
 12. Stavová rovnica ideálneho plynu
 13. Tepelné deje v ideálnom plyne z hľadiska energie
 14. Štruktúra a vlastnosti kvapalín
 15. Štruktúra a vlastnosti pevných látok
 16. Elektrické pole
 17. Jednosmerný elektrický prúd
 18. Elektrický prúd v látkach
 19. Stacionárne magnetické pole
 20. Nestacionárne magnetické pole
 21. Kinematika harmonického kmitavého pohybu
 22. Dynamika harmonického kmitavého pohybu
 23. Elektromagnetický oscilátor
 24. Mechanické vlnenie
 25. Odraz a lom vlnenia na rozhraní dvoch prostredí
 26. Elektromagnetické vlnenie
 27. Jednoduché obvody striedavého prúdu
 28. Vlnové vlastnosti svetla
 29. Základné poznatky kvantovej fyziky
 30. Zloženie a stavba atómu