Jump to Navigation

Školský rok 2022/2023

Platba za kurz v školskom roku 2022/2023  je stanovená podľa Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 1/2022 zo dňa 8.4.2022 takto:

 Kurz - 1 x  týždenne

Poplatok spolu za celý školský rok :  školné 80 € + zápisné 40 €  = 120

 Kurz - 2 x týždenne

Poplatok spolu za celý školský rok:  školné 140 € + zápisné 40 €  = 180 €

 

V prípade, že v riadnom termíne odovzdáte Jazykovej škole Vzdelávací poukaz, znížite svoju platbu za kurz o 10 eur.

 číslo účtu/IBAN     SK94 8180 0000 0070 0047 2093

KS                          0308

 V poznámke je potrebné uviesť meno prihláseného žiaka na správnu identifikáciu platby!