Jump to Navigation

Hodnotenie a klasifikácia

Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov

 

     Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky.

Súčasťou hodnotenia je tiež slovné povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.     

     Hlavným cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.

       V predmete geografia sa hodnotia:

 

 ústne odpovede: maximálne desať bodov,

 známka1 : 10 - 9 bodov z desiatich,

 známka 2 : 8 - 7 bodov z desiatich,

 známka 3 : 6 - 5 bodov z desiatich,

 známka 4 : 4 - 3 body z desiatich,

 známka 5 : 2 - 0 bodov z desiatich.    

       

  písomné odpovede: bodové hodnotenie podľa rozsahu testu,

 známka1: 100 - 90% z bodového hodnotenia, 

 známka 2:  89 - 75% z bodového hodnotenia,

 známka 3:  74 - 55% z bodového hodnotenia,

 známka 4:  54 - 40% z bodového hodnotenia, 

 známka 5:  39 -   0% z bodového hodnotenia,                                                

-       aktivita na hodinách (3 plusky = 1bod ),

-   domáce práce: referáty (maximálne 3body),

-   prezentácie projektov (maximálne 5bodov).