Jump to Navigation

Prenájom priestorov

Cenník prenájmu priestorov v škole:

 

Prenájom veľkej telocvične                                                       35 eur/hodina

Prenájom malej telocvične                                                        20 eur/hodina

Prenájom vonkajšieho ihriska so šatňou                                    25 eur/hodina

Prenájom vonkajšieho ihriska bez šatne                                    15 eur/hodina

Prenájom učebne                                                                      15 eur/hodina

Prenájom učebne s technikou (dataprojektor, interaktívna tabuľa)    20 eur/hodina

Vonkajšie multifunkčné ihrisko                                                 40 eur/hodina

 

Cenník je platný od 1.1.2023

Cena za používanie prenajatých priestorov je určená v zmysle § 33 zákona č. 222/2004 o DPH v znení zmien a doplnkov od dane oslobodená. Nie sme platcami DPH

 


Nájomca sa zaväzuje, že predmet nájmu bude užívať dohodnutým spôsobom, v súlade s predmetom svojej činnosti.

 

Nájomca nemôže zmeniť dohodnutý účel užívania bez písomného súhlasu prenajímateľa.

 

Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za protipožiarnu ochranu prenajatých priestorov (v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov) a zaväzuje sa pred začatím prevádzky, ako aj počas prevádzky vykonať všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku požiaru, resp. inej havárie.

 

Po skončení prenájmu nájomca odovzdá prenajímateľovi prenajaté nebytové priestory v pôvodnom stave.