Jump to Navigation

Hodnotenie a klasifikácia

 Hodnotenie  žiakov z Telesnej  a športovej výchovy

 Základné ukazovatele hodnotenia žiakov:

 Prístup a postoj žiaka k predmetu :

- vzťah k pohybovým aktivitám  a vyučovaniu TŠV, 

- minimálne 50% aktívna účasť na hodinách v každom polroku

- povolený počet hodín, kedy žiak/žiačka necvičí bez udania dôvodu:

pri 2- hodinovej dotácii môže žiak/žiačka necvičiť bez udania dôvodu 3x

pri  3- hodinovej dotácii môže žiak/žiačka necvičiť bez udania dôvodu 5x

vyšší počet hodín, kedy žiak/žiačka necvičí, má vplyv na celkové hodnotenie polroka

- žiak/žiačka pri 100% aktívnej účasti na hodinách TSV má známku 1 (bez ohľadu na čiastkové hodnotenie v príslušnom polroku)

- aktivita v školskej a mimoškolskej záujmovej športovej činnosti,

 

 Rozvoj pohybových schopností žiaka: test EUROFIT (skok do diaľky z miesta, beh 10 x 5m, výdrž v zhybe-zhyby, sed-ľah, predklon v sede, vytrvalostný člnkový beh), žiaci sú hodnotení s prihliadnutím na svoje individuálne predpoklady.

 Proces učenia sa, osvojovania a zdokonaľovania pohybových zručností a teoretických vedomostí žiaka: testy špeciálnej pohybovej výkonnosti (atletika, športové hry) a posudzovacie škály (gymnastika)

 

     1        100% - 80%

     2        79,9% - 60%

     3        59,9% - 40%

     4        39,9% a menej