Jump to Navigation

Hodnotenie a klasifikácia

 Hodnotenie  žiakov z Telesnej  a športovej výchovy

 Základné ukazovatele hodnotenia žiakov:

 Prístup a postoj žiaka k predmetu : vzťah k pohybovým aktivitám  a vyučovaniu TŠV, minimálne 50% aktívna účasť na hodinách TŠV, aktivita v školskej a mimoškolskej záujmovej športovej činnosti.

 Rozvoj pohybových schopností žiaka: test EUROFIT (skok do diaľky z miesta, beh 10 x 5m, výdrž v zhybe-zhyby, sed-ľah, predklon v sede, vytrvalostný člnkový beh), žiaci sú hodnotení s prihliadnutím na svoje individuálne predpoklady.

 Proces učenia sa, osvojovania a zdokonaľovania pohybových zručností a teoretických vedomostí žiaka: testy špeciálnej pohybovej výkonnosti (atletika, športové hry) a posudzovacie škály (gymnastika)

 

     1        100% - 80%

     2        79,9% - 60%

     3        59,9% - 40%

     4        39,9% a menej