Jump to Navigation

Aktivity

  • Fyzikálna olympiáda - zoznam príkladov na adrese www.iuventa.sk
  • Kurz prírodovedných predmetov
  • Návšteva Technického múzea vo Viedni
  • Návšteva veterných mlynov na okraji Rakúska
  • Účasť na prednáškach na FMFI UK, a FCHPT STU
  • Exkurzia do CERNu - Európska organizácia pre jadrový výskum
  • Účasť na festivale vedy: Noc výskumníkov