Jump to Navigation

Určenie zodpovednej osoby

URČENIE ZODPOVEDNEJ OSOBY 

 

 podľa čl. 37 až 39 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov

a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

 

Prevádzkovateľ:      Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, 811 07 Bratislava, IČO 17337046,         

                                   rozpočtová organizácia

V zastúpení:              PaedDr. Gabriela Barčiaková, PhD., riaditeľka školy                    

 

s účinnosťou odo dňa:       25.05.2018

 

určil zodpovednú osobu:    Dáša Jurášková, hospodárka a personálna pracovníčka školy,  

                                              email: juraskova@vazka.sk

 

podľa čl. 37 až 39 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zodpovedná osoba bola určená na základe jej odborných kvalít, najmä na základe jej odborných znalostí práva a postupov v oblasti ochrany údajov a na základe spôsobilosti plniť úlohy uvedené v článku 39 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
 2. Zodpovedná osoba, ktorá je členom personálu prevádzkovateľa, nadobúda práva a povinnosti vyplývajúce z jej postavenia a úloh.
 3. Kontaktné údaje zodpovednej osoby boli oznámené dozornému orgánu a súčasne sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa.

  

POSTAVENIE ZODPOVEDNEJ OSOBY:

 1.  Prevádzkovateľ je povinný

a)      riadnym spôsobom a včas zapájať zodpovednú osobu do všetkých záležitostí, ktoré súvisia s ochranou osobných údajov,
b)      podporovať zodpovednú osobu pri plnení jej úloh poskytovaním

 • zdrojov potrebných na plnenie úloh zodpovednej osoby,
 • prístupu k osobným údajom a spracovateľským operáciám,
 • zdrojov na udržiavanie jej odborných znalostí,

 

c)      zabezpečiť, aby zodpovedná osoba v súvislosti s plnením úloh zodpovednej osoby nedostávala žiadne pokyny; ak zodpovedná osoba plní aj  iné úlohy a povinnosti, prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby žiadna z takýchto úloh alebo povinností neviedla ku konfliktu záujmov,
e)      rešpektovať zákaz odvolania alebo postihovania zodpovednej osoby za výkon úloh zodpovednej osoby,
f)       zabezpečiť zodpovednej osobe priamu komunikáciu s najvyšším vedením prevádzkovateľa.

2.  Dotknuté osoby môžu kontaktovať zodpovednú osobu v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania ich osobných údajov a uplatňovania ich práv podľa tohto nariadenia.

3.  Zodpovedná osoba je v súvislosti s výkonom svojich úloh viazaná povinnosťou zachovávať mlčanlivosť podľa § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

ÚLOHY ZODPOVEDNEJ OSOBY:

 1.  Zodpovedná osoba poskytuje informácie a poradenstvo prevádzkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie, o ich povinnostiach podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov a ostatných právnych predpisov Únie alebo členského štátu týkajúcich sa ochrany údajov.
 2. Zodpovedná osoba monitoruje súlad so všeobecným nariadením o ochrane údajov, s ostatnými právnymi predpismi Únie alebo členského štátu týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a s pravidlami prevádzkovateľa v súvislosti s ochranou osobných údajov vrátane rozdelenia povinností, zvyšovania povedomia a odbornej prípravy personálu, ktorý je zapojený do spracovateľských operácií, a súvisiacich auditov.
 3. Zodpovedná osoba poskytuje poradenstvo na požiadanie, pokiaľ ide o posúdenie vplyvu na ochranu údajov a monitorovanie jeho vykonávania podľa článku 35 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
 4. Zodpovedná osoba spolupracuje s dozorným orgánom.
 5. Zodpovedná osoba plní úlohy kontaktného miesta pre dozorný orgán v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania vrátane predchádzajúcej konzultácie uvedenej v článku 36 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a podľa potreby aj konzultácie v akýchkoľvek iných veciach.
 6. Zodpovedná osoba pri výkone svojich úloh náležite zohľadňuje riziko spojené so spracovateľskými operáciami, pričom berie na vedomie povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania.

 

V Bratislave dňa 25.05.2018

                                                                                                                                                                                                                              

Podpis štatutárneho orgánu prevádzkovateľa:         PaedDr. Gabriela Barčiaková, PhD.

Podpis určenej zodpovednej osoby:                      Dáša Jurášková