Jump to Navigation

Hodnotenie a klasifikáciaHodnotenie a klasifikácia

Hodnotenie a klasifikácia

Žiaci sú pri písomnom preverovaní vedomostí  hodnotení podľa  tabuľky schválenej pre celú školu.Viď stránka školy.

1 - /100- 90%/

2 - /89 -75%/

3 - / 74- 55 %/

4 - /54 - 40%/

5 - / 39% a menej /

Pri ústnom hodnotení sú zohľadnené kritériá :

 • ovládanie terminológie
 • osvojenie si a hľadanie súvislostí
 • pochopenie vzťahov náväznosti príčiny a následku
 • schopnosť samostatne a kriticky myslieť
 • schopnosť vytvárať občiansko-demokratické postoje
 • schopnosť zaujať stanovisko a vyjadriť názor
 • schopnosť komparatívne myslieť

Učitelia hodnotia aj aktivity žiakov:

 • domáce úlohy
 • tvorivé úlohy a námety
 • analyzovanie prameňov
 • prezentácie a referáty
 • kreatívne úlohy a ich riešenie
 • príprava a samostatné spracovanie materiálov z IKT zdrojov