Jump to Navigation

Hodnotenie a klasifikácia

 Spôsob hodnotenia žiakov:

-          za polrok preverujeme vedomosti väčšinou dvakrát

-          pred skúšaním zadáme otázky alebo príklady na precvičenie

-          pri niektorých tématických celkoch (napr. textový editor, Html, tabuľkový kalkulátor, prezentačné prostredie) hodnotíme projekt, ktorý študenti vypracujú a prezentujú na hodinách informatiky

-          projekty sú hodnotené známkou za vypracovanie a za prezentáciu

-          prácu na projekte, ako aj na hodinách informatiky hodnotíme aj priebežne známkou