Jump to Navigation

Hodnotenie a klasifikácia

Hodnotenie je priebežné, počas celého roka, a to písomnou aj ústnou formou. O hodnotení sú rodičia informovaní na triednych schôdzkach i prostredníctvom internetovej žiackej knižky.

Predmetom hodnotenia sú nasledovné jazykové zručnosti:

- písomný prejav

-ústny prejav

-gramatika a slovná zásoba

-projekty

Študenti sú hodnotení známkami:

1 (100%-90%)

2 (89%-75%)

3 (74%-50%)

4 (49%-30%)

5 (29% a menej)