Jump to Navigation

Hodnotenie a klasifikácia

Študenti sú hodnotení známkami:

1 (100-90%)

2 (89-75%)

3 (74-55%)

4 (54-40%)

5 (39 % a menej)

 

Predmetom hodnotenia sú nasledovné jazykové zručnosti:

písomný prejav (eseje, formálny list, neformálny list, inzerát, životopis)

ústny prejav (situačné dialógy, konverzácie na zvolené témy)

gramatika a slovná zásoba (cvičenia, práca s textom, preklady)

projekty (prezentácie, individuálne a skupinové práce, práca s vídeom, dramatizácia)

 

Hodnotenie je priebežné, počas celého školského roku a to písomnou aj ústnou formou. Povinnosťou študentov je doplniť si všetky známky z testov, ktoré sa píšu po skončení tematického celku. O hodnotení sú rodičia informovaní prostredníctvom internetovej žiackej knižky.