Jump to Navigation

Hodnotenie a klasifikácia

Žiak je hodnotený priebežne a to:   a) písomne

                                              b) ústne

Hodnotenie pozostáva z:

1. teoretických poznatkov a ich aplikácií pri riešení kvalitatívnych aj kvantitatívnych úloh,

2. riešenia úloh k jednotlivým témam,

3. testovania jednotlivých tematických celkov,

4. prípravy na meranie laboratórnej práce a vypracovania protokolu,

5. prezentácie a obhajoby projektu.

 

100%   -   90%   =  1

89%    -    73%   =  2

72%    -    53%   =  3

52%    -    33%   =  4

32%   -     0%     =  5

 

K bodom 1. - 5. môže žiak získať aktivitné body, ale len toľko, aby nepresiahli 20 % z vlastnej úspešnosti.

 

Ak sa žiak zúčastnil pobytu v zahraničí a po návrate chce vykonať skúšku z fyziky je nutné, aby konzultoval obsah učiva s vyučujúcim!!!