Jump to Navigation

DSD I.

V školskom roku 2011/2012 bola na našom gymnáziu zavedená medzinárodne uznávaná jazyková skúška Deutsches Sprachdiplom aj na nižšej jazykovej úrovni A2/B1 podľa SERR (Spoločný európsky referenčný rámec). DSD I skúška je určená pre žiakov 2. ročníka 4- a Kvinty 8-ročného gymnázia. Príprava na skúšku je súčasťou povinnej učebnej látky a obsahu hodín nemeckého jazyka, prebieha na vyučovacích hodinách pod vedením nemeckého lektora a učiteľov nemeckého jazyka.

Profil absolventa triedy zameranej na získanie diplomu DSD I A2/B1

Absolvent s úrovňou A2 (používateľ základného jazyka) rozumie vetám a často používaným výrazom vzťahujúcim sa na oblasti, ktoré sa ho bezprostredne týkajú (napríklad najzákladnejšie informácie o sebe, o rodine, nakupovaní, miestnom zemepise a o zamestnaní). Dokáže komunikovať v jednoduchých a rutinných úlohách vyžadujúcich si jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných záležitostiach.Dokáže jednoduchými termínmiopísať svoje rodinné zázemie, bezprostredné okolie a záležitosti v oblastiach nevyhnutných potrieb.

Absolvent s úrovňou B1 (samostatný používateľ)rozumie hlavným bodom zrozumiteľnej spisovnej vstupnej informácie o známych veciach, s ktorými sa pravidelne stretáva v práci, škole, voľnom čase atď.Dokáže sa zorientovať vo väčšine situácií, ktoré môžu nastať počas cestovania v oblasti, kde sa hovorí týmto jazykom. Dokáže vytvoriť jednoduchý spojený textna témy, ktoré sú mu známe alebo o ktoré sa osobne zaujíma. Dokáže opísať svoje skúsenosti a udalosti, sny, nádeje a ambície a stručne odôvodniť a vysvetliť svoje názory a plány.

Časti skúšky:

Čítanie s porozumením

Počúvanie s porozumením

Písomná komunikácia (slohová práca v rozsahu cca 150 slov)

Ústna komunikácia (krátky rozhovor o každodenných situáciách a prezentácia na vybranú tému)

Jazykové zručnosti sú testované externe, konajú sa v jeden deň, sú centrálne opravované v SRN. Ústny prejav sa hodnotí v prítomnosti 2-člennej komisie - predsedom je zahraničný lektor a skúšajúcim učiteľ nemeckého jazyka. Úspešným absolventom môže byť jazyková skúška uznaná ako náhrada maturitnej skúšky z nemeckého jazyka na jazykovej úrovni B1.

Termíny skúšky

Písomná časť: 9. 3. 2023

Ústna časť: 29.-31. 3. 2023