Jump to Navigation

Hodnotenie a klasifikácia

Študenti sú hodnotení v písomnom preverovaní vedomostí na základe uvedenej tabuľky: 

 

1 - (100-90%)

2 - (89-75%)

3 - (74-55%)

4 - (54-40%)

5 - (39 % a menej)

 

Pri ústnom hodnotení sú brané do úvahy nasledovné kritériá:

 • ovládanie základnej terminológie
 • osvojenie si súvislostí
 • pochopenie vzťahov príčina-dôsledok
 • schopnosť orientácie v priestore na mapách a v atlasoch
 • schopnosť komparatívne myslieť
 • schopnosť zaujať stanovisko, vyjadriť vlastný názor

 

Učitelia dejepisu hodnotia na hodinách aj aktivity žiakov:

 • prezentácie žiakov a referáty
 • domáce úlohy
 • analyzovanie prameňov
 • vytváranie pojmových máp

 

Známkou sú hodnotené všetky hodiny dejepisu a seminár z dejepisu v 4. ročníku. Cvičenia z dejepisu pre žiakov 4. ročníka sú hodnotené formou absolvoval/a.

 

Cvičenia z dejepisu pre 4. ročník - podmienky získania hodnotenia absolvoval/a.

 • pravidelná dochádzka
 • prezentácie žiakov a referáty
 • aktívna účasť na hodinách