Jump to Navigation

Hodnotenie a klasifikácia

Študenti sú hodnotení v písomnom preverovaní vedomostí na základe uvedenej tabuľky: 

 

1 - (100-90%)

2 - (89-75%)

3 - (74-55%)

4 - (54-40%)

5 - (39 % a menej)

 

Pri ústnom hodnotení sú brané do úvahy nasledovné kritériá:

  • ovládanie základnej terminológie
  • osvojenie si súvislostí
  • pochopenie vzťahov príčina-dôsledok
  • schopnosť orientácie v priestore na mapách a v atlasoch
  • schopnosť komparatívne myslieť
  • schopnosť zaujať stanovisko, vyjadriť vlastný názor

 

Učitelia dejepisu hodnotia na hodinách aj aktivity žiakov:

  • prezentácie žiakov a referáty
  • domáce úlohy
  • analyzovanie prameňov
  • vytváranie pojmových máp