Jump to Navigation

Hodnotenie a klasifikácia

Študenti sú hodnotení v písomnom preverovaní vedomostí na základe uvedenej tabuľky: 

 

1 - (100-90%)

2 - (89-75%)

3 - (74-55%)

4 - (54-40%)

5 - (39 % a menej)

 

Pri ústnom hodnotení sú brané do úvahy nasledovné kritériá:

 • ovládanie základnej terminológie
 • osvojenie si súvislostí
 • pochopenie vzťahov príčina-dôsledok
 • schopnosť orientácie v priestore na mapách a v atlasoch
 • schopnosť komparatívne myslieť
 • schopnosť zaujať stanovisko, vyjadriť vlastný názor

 

Učitelia dejepisu hodnotia na hodinách aj aktivity žiakov:

 • prezentácie žiakov a referáty
 • domáce úlohy
 • analyzovanie prameňov
 • vytváranie pojmových máp
 • prácu na projektoch

 

Povinnosťou žiakov je doplniť si klasifikáciu zo všetkých testov písaných po tematických celkoch a zároveň získať minimálne 3 známky v každom polroku. Žiaci semináru z dejepisu sú povinní si doplniť klasifikáciu zo všetkých testov.