Jump to Navigation

Hodnotenie a klasifikácia

Známka z matematiky sa určí na základe získaných bodov (povinných a nepovinných) z testov, splnenia zadaných úloh, prezentácií, projektov, súťaží a ďalších aktivít).

Okrem získaných bodov učiteľ uvádza  aj známku za získaný počet bodov. Kritéria a spôsob hodnotenia  jednotlivých úloh a aktivít učiteľ zverejní pri ich zadávaní. 

Na konci klasifikačného obdobia sa získaný počet bodov prepočíta na percentá  úspešnosti, na základe ktorých sa určí známka podľa schválených kritérií.

100% - 90% -1 (výborný)

 89% - 73% - 2 (chválitebný)

 72% - 53% - 3 (dobrý)

 52% - 33% - 4 (dostatočný)

 32% -  0% - 5 (nedostatočný)                            

Opravné písomky sa píšu po dohode s vyučujúcim.

Žiak, ktorý má vykonať skúšku z predmetu matematika (rozdielovú, komisionálnu, opravnú) by mal vopred absolvovať konzultácie so   svojim vyučujúcim.

Voliteľný premet Cvičenia z matematiky (4.ročník) sa hodnotí slovne - "absolvoval", "neabsolvoval". Podmienky na splnenie tohto hodnotenia - pravidelná dochádzka, vypracovanie a odovzdanie zadaných úloh, projektov, prezentácií.