Jump to Navigation

Koordinátor prevencie sociálno patologických javov a závislostí

     Koordinátor prevencie: Mgr. Beáta Jánošová

     Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Beáta Jánošová

     Konzultačné hodiny: pondelok o 14:30 hod., na základe dohody

                                         kabinet č. 311

 

 

Výchovným cieľom našej práce je viesť žiakov k zdravému životnému štýlu, k tolerancii a spolupráci v medziľudských vzťahoch, k dodržiavaniu ľudských práv, k zodpovednému prístupu k sexualite a k zásadám bezpečného správania v duchu humanizmu a demokracie.

Téma závislosti a iných patologických javov je pre žiakov nielen aktuálna, ale aj zaujímavá. Práve tento fakt sa snažíme využiť vo výchovno-vzdelávacom procese a tým pôsobiť v oblasti prevencie v každodennej činnosti školy každý školský rok.

Naša škola realizuje preventívne protidrogové programy, ktoré prebiehajú nielen v rámci vyučovania, ale aj mimo neho. V rámci vyučovania na to slúžia hlavne hodiny etickej výchovy, biológie, slovenského jazyka, cudzích jazykov, náuky o spoločnosti, chémie, telesnej výchovy, kde sú študenti formou diskusií, výmenou názorov, hraním rolí, metodickým riešením problémov, aktívnou činnosťou vedení k tomu, aby boli schopní poznať hodnotu seba samého, odolať nátlaku skupiny a dokázali povedať nie, boli schopní a vedeli brániť svoje názory – byť asertívny,  aby boli schopní nájsť alternatívy...

Dôraz kladieme  na dodržiavaniu ľudských práv v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa a Deklaráciou ľudských práv, na prevenciu proti šikanovaniu, násiliu, xenofóbii a rasizmu.

Vo výchovno – vzdelávacom procese  uplatňujeme zásady progresívnej asertívnej komunikácie, prosociálnosti, socializácie, empatie, kognitivizácie a motivácie. Spolupracujeme s CPPPaP pri organizovaní preventívnych programov, Centrom pre liečbu drogových závislosti,  OZ Ľudia proti rasizmu, Divadlo Atrapa, MV SR, BSK, PZ SR...

Realizujeme prednášky spojené s besedami, propagačnú činnosť, projekty žiakov spojené  s prezentáciou, spolupracujeme s odborníkmi – lekármi, psychológmi, školským psychológom, špeciálnym psychológom, preventistami prevencie, realizujeme športové aktivity, krúžkovú činnosť, diskusný klub.

 

Preventívne programy:

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

Násilie páchané na ženách

Prevencia obchodovania s ľuďmi

Protidrogová prevencia v CPLDZ

Zdravý životný štýl

Protidrogový program - Katka

Protidrogový program - Cesta do tmy

Prevencia alkoholizmu - Tomu ver!

Netolerujeme šikanovanie

Kyberšikana

Prosociálne vzťahy v triede

Prosociálna komunikácia

 

Spolupráca: 

MV SR

PZ SR

Internetová poradňa pre mládež

CPLDZ, Hraničná

BSK

ACET

Škola zážitkov HARVART

Internetová poradňa pre mladistvých

Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality

Národné osvetové centrum

Centrum  poradenstva a prevencie, Brnianska:47 - špeciálny pedagóg, psychológ

 

 

Ponukový list  Oddelenia sociálneho vývinu a prevencie v šk.r. 2023/24

Preventívne  programy

Atmosféra  v triede (2 – 8 stretnutí)

1. lepšie spoznanie sa žiakov a navodenie spolupráce v novovzniknutých triedach

2. zlepšenie sociálnej klímy, riešenie nevhodného správania a posilnenie žiadúcich foriem správania

Dospievanie, sexualita, partnerské vzťahy (3 stretnutia)

cieľom je podporiť komunikáciu o rodových rozdieloch, hodnotách vzťahu, vzájomnej akceptácii

Prevencia závislostí

premietnutie filmu „Katka“ a následná  diskusia, workshop

Prevencia obchodovania s ľuďmi

 premietnutie filmu „Mne sa to stať nemôže“, interaktívna diskusia

Tolerancia

rozvíjanie rešpektu, oceňovanie rôznosti, utáranie vodomia čo nás spája a v čom sa líšime

Preventívne aktivity (besedy)

Prevencia násilia a  šikanovania (1-2 vyuč. hodiny)

Bezpečné používanie internetu (1-2 vyuč. hodiny)

Manipulatívne sekty a spoločenstvá (1-2 vyuč. hodiny)

Duševné zdravie - program pre SŠ alebo samostatne ( 2 vyuč. hodiny)

1. Som normálny –  o duševnom zdraví a chorobe

2. Priateľov si vyberáme, rodinu nie – ako prežiť v rodine

3. Nikto nie je dokonalý –  zvládanie stresu a záťaže v období dospievania

4. Yes I am (aj jem) – o ideáloch krásy, sebaobraze a poruchách príjmu potravy

5. Verím-neverím si – o smútku a  depresii

6. Riešenie konfliktov - tréning zručností na predchádzanie a riešenie konfliktov

7. Ako byť úspešný - ako si organizovať čas, ako je možné ovplyvniť koncentráciu ako súčasť učenia sa, vytrvalosť a úspech, zvládnutie stresu

8. Body Image - ideál fyzickej krásy, jedinečnosť vs. uniformita, duševné zdravie

 

Poradenstvo pre deti, mládež a rodičov

Cieľom je podporiť osobnostný rast, zvládanie krízových životných situácií a rizikového správania formou:

             individuálneho poradenstva

             skupinového poradenstva

             klubovej činnosti

 

Vzdelávanie a metodické vedenie pedagógov a vychovávateľov

Metodické stretnutia koordinátorov prevencie -  vytváranie a koordinácia školských preventívnych programov, supervízna skupina, riešenie problému bálintovskými skupinami

„Riešenie konfliktov, sebapoznávanie a zvládanie agresívneho správania“- program

 pre pedagógov a vychovávateľov školy s teoretickou a praktickou časťou

Triednicke hodiny ako „Krabice“- ocenenia, sťažnosti,.....túžby, pre triednych učiteľov

 

Prednášky a besedy pre rodičov

 

Rodičovské združenia -  riešenie  problému v triede s rodičmi a pedagógmi.

 

PhDr. E. Popperová  - psychológ

Mgr. M. Lazarov - špeciálny pedagóg

CPP, Brnianska 47

 

Linky pomoci

 

Linka detskej dôvery - www.linkadeti.sk/domov

Linka dôvery Nezábudka - www.dusevnezdravie.sk

Linka detskej istoty - www.idi.sk

www. ipcko.sk - Internetová poradňa pre mladistvých

www.stalosato.sk

www.nenormalne.sk

www.prevenciakriminality.sk - pomoc obetiam trestných činov

www.dobralinka.sk - Internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením