Jump to Navigation

Maturita

MATURITNÉ  OKRUHY  Z   DEJEPISU v školskom roku 2023/2024

 1. Dejiny Bratislavy od najstaršieho praveku po súčasnosť
 2. Vývoj človeka v praveku, vznik výrobného hospodárstva, prvé spoločenstvá
 3. Najstaršie štáty staroveku, utvorenie prvých právnych noriem a štátu
 4. Staroveké Grécko, demokracia, grécka kultúra a umenie
 5. Staroveký Rím, rímska republika, rímske právo a rímska kultúra
 6. Ranofeudálne štátne útvary, formy vlády a právne normy
 7. Slovania a prvé ranofeudálne štátne útvary, Veľkomoravská ríša
 8. Vznik a vývoj samostatného Uhorského štátu
 9. Stredoveké Anglicko, Francúzsko, Nemecko
 10. Kresťanstvo, vývoj cirkvi a pápežstva
 11. Humanizmus a renesancia. Zámorské objavy a ich dôsledky. Kolonializmus
 12. Habsburská monarchia v 16.-17. storočí
 13. Tridsaťročná vojna a jej dôsledky pre vývin Európy
 14. Nizozemská a anglická buržoázna revolúcia
 15. USA v 18.-19. storočí
 16. Veľká francúzska revolúcia
 17. Napoleon Bonaparte
 18. Osvietenstvo a osvietenecký absolutizmus, reformy Márie Terézie a Jozefa II.  
 19. Utvorenie slovenského národa – SNO
 20. Slováci v 2. polovici 19. storočia a na začiatku 20. storočia
 21. Priemyselná a vedecko-technická revolúcia
 22. Zjednotenie Nemecka a zjednotenie Talianska
 23. Prvá svetová vojna, jej príčiny, priebeh a výsledky
 24. Vznik ČSR a jej existencia v medzivojnovom období  
 25. Versaillský mierový systém, revolučné Rusko a októbrová revolúcia, vznik boľševizmu
 26. Totalitné systémy - fašizmus, nacizmus, komunizmus
 27. Slovenská republika 1939-1945
 28. Slovenské národné povstanie a jeho medzinárodný význam
 29. Druhá svetová vojna
 30. Československo 1945-1992
 31. Studená vojna. Vojnové konflikty a mierová spolupráca krajín
 32. Dekolonializmus
 33. Vznik Slovenskej republiky v roku 1993
 34. Zjednocovanie Európy, vznik medzinárodných organizácií