Jump to Navigation

Hodnotenie a klasifikácia

 

Študenti sú hodnotení známkami:

(100 - 90%) = známka 1

(89 - 75%) = známka 2

(74 - 55%) = známka 3

(54 - 40%) = známka 4

(39 % a menej) = známka 5

Predmetom hodnotenia sú nasledovné jazykové zručnosti:

  • písomný prejav (slohové práce, písomné práce),
  • ústny prejav (ústne odpovede, reakcie pri interpretáciách),
  • čitateľské a interpretačné zručnosti (rozbory literárnych textov),
  • gramatika a slovná zásoba (cvičenia, práca s textom),
  • čítanie s porozumením,
  • projekty (prezentácie, individuálne a skupinové práce, práca s vídeom, dramatizácia).

Hodnotenie diktátov alebo doplňovačiek je nasledovné (počíta sa každá chyba samostatne, napr. aj dĺžeň = 1 chyba, dve rovnaké chyby v rovnakých slovách sa považujú za jednu chybu):

 0 chýb = 10 bodov = známka 1

1 chyba =  9 bodov = známka 1

2 - 3 chyby = 8 bodov = známka 2

4 - 5 chýb  = 7 bodov = známka 3

6 - 7 chýb = 6 bodov = známka 3

8 - 9 chýb = 5 bodov = známka 4

10 chýb = 4 body = známka 4

11 chýb = 3 body = známka 5

12 chýb = 2 body = známka 5

13 chýb = 1 bod = známka 5

14 a viac chýb = 0 bodov = známka 5

 

 

Hodnotenie je priebežné, počas celého školského roku a to písomnou aj ústnou formou. O hodnotení sú rodičia informovaní prostredníctvom internetovej žiackej knižky.