Jump to Navigation

Maturita

MATURITNÉ TÉZY  • gramatika a sloh

Jazyková komunikácia


Získavanie a spracovanie informácií


Textotvorný proces


Jazykové štýly (hovorový, administratívny, publicistický, umelecký, náučný, rečnícky)


Slohové postupy (rozprávací, informačný, výkladový, opisný) a útvary


Lexikológia (slovo, slovná zásoba, tvorenie slov, slovníky)


Slovné druhy a ich gramatické kategórie


Syntax (vetné členy, druhy viet, nadvetná syntax)


Zvukové jazykové prostriedky


Grafické jazykové prostriedky


Všeobecné poznatky o jazyku (vznik a vývin jazyka)


Národný jazyk (formy, vznik a vývin)


   • literatúra

Literatúra - pojem, druhy, funkcie, literárne podsystémy


Štruktúra literárneho diela


Verš, rytmus, rým, strofa


Literárne druhy a žánre


Umelecké prostriedky (figúry, trópy)


Kompozícia umeleckého rozprávania


Literárne smery - chrakterisika, významní predstavitelia, základné diela


Interpretácia povinných a doporučených literárnych diel