Jump to Navigation

Hodnotenie a klasifikácia

Hodnotenie testov:

1: 100% - 90%

2: 89% - 75%

3: 74% - 55%

4: 54% - 40%

5: 39% a menej

Test sa píše po prebratí a zopakovaní každej lekcie.

Hodnotenie písomnej práce: známka za obsahovú a gramatickú časť.

Každý žiak musí mať známku z testu a písomnej práce.


Ústna odpoveď:

Konverzácia

Dialógy

Domáce úlohy

Precvičovanie gramatických javov

Práca s textom

Kreatívne úlohy

Prezentácia projektov