Jump to Navigation

Hodnotenie a klasifikácia

Predmet biológia sa hodnotí nasledovne:

100 - 90 %       stupeň 1

89 - 73 %         stupeň 2

72 - 53 %         stupeň 3

52 - 33 %         stupeň 4

32 % a menej    stupeň 5

 

Výsledná známka je udelená na základe získaného počtu bodov z celkového základu, ktorý žiak získal

      za odpovede

      za písomky

      za iné povinné úlohy (projekty, domáce úlohy a pod.)

 

Aktivitné body možno získať za aktivitu na hodine (3 plusky = 1 bod), za referáty a prezentácie.
Aktivitné body sa nepočítajú do bodového základu.

Za nesplnenie úloh, resp. nesplnenie úloh do stanoveného času, môže učiteľ študentovi body odpočítať (3 mínusky = - 1 bod).

Opravné písomky nie sú! Treba si rozvrhnúť svoj čas tak, aby bol dostatočný čas na prípravu. Mimoškolské aktivity (napr. krúžky, brigády.....) nepripravenosť na hodinu neospravedlňujú! Školských akcií sa študent zúčastňuje s vedomím, že si zameškané učivo sám doberie a zistí všetky úlohy potrebné  na ďalšiu vyučovaciu hodinu. V prípade potreby si študent dohodne s vyučujúcim termín konzultačnej hodiny. 

V prípade neprítomnosti študenta kvôli chorobe alebo vážnym rodinným dôvodom (pohreb, svadba) sa treba ospravedlniť najneskôr ráno v deň písania písomky. Mailová adresa je priezvisko učiteľa bez diakritiky a potom @vazka.sk. Inak nemusí byť následné ospravedlnenie akceptované.

Náhradný termín písomky určuje vyučujúci. Písomky sa dopisujú v popoludňajších hodinách.

Za polrok budú mať študenti k dispozícii 3 dopisovacie termíny.

 

Predmet Cvičenia z biológie sa hodnotí nasledovne:

- predmet sa neklasifikuje známkou, ale hodnotí sa "absovoval" - "neabsolvoval"

- podmienky hodnotenia práce sú minimálne 70% aktívna účasť na hodinách a zároveň 2x za polrok prezentácia zvoleného projektu

 

Komisionálne / rozdielové skúšky sa konajú po podaní žiadosti s uvedením dôvodu na riaditeľstvo školy a vydaní rozhodnutia pani riaditeľkou. Študent je povinný urobiť aspoň 1 konzultáciu u skúšajúceho PRED vykonaním komisionálnych skúšok (osobne, mailom). Žiak je povinný si zistiť obsah skúšania u skúšajúceho. Nesplnenie týchto pravidiel a neznalosť obsahu skúšania žiaka na skúške neospravedlňuje!