Jump to Navigation

Hodnotenie a klasifikácia

Predmet biológia sa hodnotí nasledovne:

100 - 90 %       stupeň 1

89 - 73 %         stupeň 2

72 - 53 %         stupeň 3

52 - 33 %         stupeň 4

32 % a menej    stupeň 5

 

Výsledná známka je udelená na základe získaného počtu bodov z celkového základu, ktorý žiak získal

      za odpovede

      za písomky

      za iné povinné úlohy (projekty, domáce úlohy a pod.)

 

Aktivitné body možno získať za aktivitu na hodine (3 plusky = 1 bod), za referáty a prezentácie.
Aktivitné body sa nepočítajú do bodového základu.

Za nesplnenie úloh, resp. nesplnenie úloh do stanoveného času, môže učiteľ študentovi body odpočítať (3 mínusky = - 1 bod).

Opravné písomky nie sú! Treba si rozvrhnúť svoj čas tak, aby bol dostatočný čas na prípravu. Mimoškolské aktivity (napr. krúžky, brigády, žúrky...) nepripravenosť na hodinu neospravedlňujú! Školských akcií sa študent zúčastňuje s vedomím, že si zameškané učivo sám doberie a zistí všetky úlohy potrebné  na ďalšiu vyučovaciu hodinu. V prípade potreby si študent dohodne s vyučujúcim termín konzultačnej hodiny. Konzultačná hodina sa neposkytuje žiakom, ktorí sa na hodine bavia a nepracujú.

V prípade neprítomnosti študenta kvôli chorobe alebo vážnym rodinným dôvodom (pohreb, svadba) sa treba telefonicky alebo mailom ospravedlniť najneskôr ráno v deň písania písomky. Mailová adresa je priezvisko učiteľa bez diakritiky a potom @vazka.sk. Inak nemusí byť následné ospravedlnenie akceptované.

Náhradný termín písomky určuje vyučujúci. Vopred neospravedlnená neúčasť (možná len z vážnych dôvodov) sa počíta ako 0 bodov.

 

Predmet Cvičenia z biológie sa hodnotí nasledovne:

- predmet sa neklasifikuje známkou, ale hodnotí sa "absovoval" - "neabsolvoval"

- podmienky hodnotenia práce sú minimálne 70% aktívna účasť na hodinách a zároveň 2x za polrok prezentácia zvoleného projektu

 

Komisionálne / rozdielové skúšky sa konajú po podaní žiadosti s uvedením dôvodu na riaditeľstvo školy a vydaní rozhodnutia pani riaditeľkou. Študent je povinný urobiť aspoň 1 konzultáciu u skúšajúceho PRED vykonaním komisionálnych skúšok (osobne, telefonicky alebo mailom). Žiak je povinný si zistiť obsah skúšania u skúšajúceho. Nesplnenie týchto pravidiel a neznalosť obsahu skúšania žiaka na skúške neospravedlňuje!