Jump to Navigation

Hodnotenie a klasifikácia

Hodnotenie predmetu:

 • didaktický test s otvorenými a zatvorenými úlohami
 • kontrolná slohová práca
 • ústna odpoveď (rozprávanie, reprodukcia, konverzácia)
 • aktivita a úspechy v predmete

V jednom klasifikačnom období žiak získa minimálne 5 známok.

Pri ústnom skúšaní sa hodnotí :

 • obsahové zvládnutie témy
 • samostatnosť a plynulosť prejavu
 • gramatická správnosť
 • použitá slovná zásoba, výslovnosť, intonácia

Písomné slohové prejavy sa hodnotia podľa nasledujúcich kritérií:

 • členenie a stavba textu
 • zodpovedajúci obsah a rozsah textu
 • gramatická správnosť, pravopis
 • slovná zásoba

 

Základom pre klasifikáciu bude žiakov dosiahnutý počet bodov z maximálneho počtu bodov jednotlivých hodnotených prác a odpovedí, prevedený na percentá a následne na známku podľa nasledujúcej klasifikačnej stupnice:

100 – 90 % = výborný                             

89 - 75% = chválitebný                            

74 - 50% = dobrý                                      

49 - 30% = dostatočný                             

29% - menej = nedostatočný                    

V prípade, že žiak nezískal za klasifikačné obdobie v čase vyučovania 5 známok, učiteľ určí náhradný termín na preskúšanie. Ak sa žiak nedostaví na náhradné skúšanie, za nepreukázanie vedomostí z daného učiva mu učiteľ môže udeliť známku nedostatočný.Pri výslednej klasifikácii treba však zohľadniť aj systematickú a sústavnú pripravenosť žiaka na vyučovanie, jeho aktivity a výkony na hodinách ( v zmysle Metodického usmernenia Čl. 4)