Jump to Navigation

Aktuality

VO Človek a hodnoty

 

Aktuality PK Etická výchova:

 

Prednášky s besedou, workshopy, preventívne programy v školskom roku 2023/2024:

 

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

Prosociálne vzťahy v triede

Násilie páchané na ženách

Eliminácia domáceho násilia

Prevencia obchodovania s ľuďmi

Protidrogová prevencia v CPLDZ

Zdravý životný štýl

Práva dieťaťa

Protidrogový program - Deti a drogy

Manipulácia médiami

Kyberšikana

Netolerujeme šikanovanie

Boj proti extrémizmu

Migrácia, multikultúra