Jump to Navigation

Aktivity

Projektové vyučovanie v tretích ročníkoch od 5.9.2023 do 12.9.2023.

 

V tomto týždni sa budeme venovať na hodinách matematiky a informatiky Štatistike.

Prečítajte si informácie už pred prvou hodinou projektového vyučovania, ktoré budete potrebovať(rozdelenie do skupín, výber jednej z tém a pod.)

 

Téma: Štatistika

Výstup žiaka: Získavanie, spracovanie a správne vyhodnotenie dát štatistických údajov (MAT).

Výber témy a realizácia štatistického prieskumu (MAT), vypracovanie projektu zo štatistiky (INF) a jeho prezentácia na vyučovacích hodinách matematiky.

Rozvrh hodín: Matematika a Informatika

Trieda: Septima, 3.A, 3.B, 3.C, 3.D

Matematika: BUM, PEM

Informatika: EIH, RUJ, FOS, ČRO

INF: Tvorba dotazníka, tabuľky štatistických údajov, frekvenčné tabuľky, grafické vyhodnotenie

 štatistických údajov, charakteristiky polohy a variability, príprava prezentácie štatistického súboru.

MAT:Štatistický prieskum. Získanie,spracovanie a vyhodnotenie štatistických údajov.

Pojmy: štatistický súbor, štatistické jednotky, kvalitatívne a kvantitatívne znaky,

relevantný dotazník na získanie hodnôt sledovaných znakov, frekvenčná tabuľka,

grafické znázornenie početností sledovaných znakov, výpočet charakteristík polohy

a variability. Prezentácia projektu a vyhodnotenie projek

Štatistický prieskum , príprava prezentácie a prezentácia projektu pred triedou, ktorá je výstupom projektového vyučovania žiaci vykonávajú v trojiciach .

Každá trojica si musí vybrať inú zo zadaných tém.

Požiadavky štatistického prieskumu a prezentácie :

- rozdelenie do skupín( traja žiaci) a výber témy ( 5.9. 2023), nahlásiť skupinu a  výber témy (každá skupina musí mať inú tému) štatistického prieskumu na prvej hodine matematiky.

- štatistický prieskum :

1. rozsah štatistického súboru (100 a viac respondentov)

2. počet sledovaných znakov (min. 4 znaky a z toho aspoň dva kvantitatívne znaky a výpočet korelácie týchto dvoch kvant.znakov)

3. vytvorenie dotazníka

4. spracovanie štatistických údajov - graficky, výpočty charakteristík

5. správne vyhodnotenie a  zrozumiteľná prezentácia získaných výsledkov

- prezentácia – rozsah aspoň 10 stránok( prvá stránka názov = téma a mená autorov, ďalšie stránky

 obsahujú úvod do štatistického prieskumu, dotazník št. prieskumu, získané údaje, vo frekvenčných tabuľkách, grafy, vypočítané charakteristiky sledovaných kvantitatívnych znakov, vyhodnotenie a správna interpretácia zistených výsledkov št. prieskumu, záver )

 uvedenie použitých zdrojov, obrázky a podobne

 - termín odovzdania prezentácie do 18.9.2023

 - prezentácia št. prieskumu od 19.9. 2023- 30.9 . 2023

Hodnotenie produktu aj prezentačných schopností :

Hodnotenie žiakov úroveň prezentácie a prezentačné schopnosti :

skupina žiakov – iná skupina žiakov, skupina žiakov – žiaci triedy. (max. 5 bodov)

Učiteľhodnotí proces práce žiakov počas celého projektového vyučovania, splnenie požiadaviek štatistického prieskumu a prezentácie, dodržanie termínov :

1. Splnenie všetkých zadaných požiadaviek výstupu štatistického prieskumu : príprava k zadanej téme,

 relevantnosť dotazníka, spôsob získavania ,spracovávanie a vyhodnotenie výsledkov, dodržanie rozsahu

 št. súboru a počtu sledovaných znakov, matematické spracovanie štatistického súboru, vyhodnotenie výsledkov

 štatistického prieskumu , dodržanie termínu odovzdania prezentácie. (max. 10 bodov )

 2. Kreatívny spôsob spracovania témy a prezentácia, úroveň vypracovania prezentácie,

 samotná prezentácia projektu pred publikom, diskusia o výsledkoch štatistického prieskumu danej témy so

 spolužiakmi, uvedenie použitých zdrojov. (max. 5 bodov )

 

Témy štatistického prieskumu a a prezentácie:

1.  Hospodárenie s financiami ( vreckové, brigádnická činnosť, iné zdroje príjmov), sporenie , finančný plán 

     mladých ľudí.

2.  Získavanie finančných prostriedkov mladých ľudí na uspokojovanie svojich potrieb.     

3.  Nakupujú dnes mladí ľudia rozumne?  Ovplyvňovanie vášho správania a rozhodovania reklamou.
4.  Do akej miery ovplyvňujú moderné technológie mladých ľudí a ich správanie?

5.  Optimalizácia v procese finančného rozhodovania pri

     a) využívaní služieb telefónneho operátora

     b) nakupovaní bežných potravín

     c) výbere banky

     d) nakupovanie cez internet

6.  Zadĺženosť rodín na Slovensku  pri náraste cien energií, pohonných hmôt, potravín a podobne. Neschopnosť  

     splácania  pôžičiek, úverov, poistiek , rôznych sporiacich účtov  podobne.

7.  Hoaxy a dezinformácie. Ako často sa s nimi stretávame a kde?
8.  Posilňovali imunity ( šport, otužovanie, spánok, stravovanie,  výživové doplnky a  vitamíny).

9.  Ekonomický vplyv  inflácie a pod. na domáci rodinný rozpočet – strata práce zárobkovo činných

     rodinných príslušníkov, zmeny výšky príjmov a výdavkov .

10. Porovnávanie cien jednotlivých potravinových sietí základných potravín za posledný rok v čase nárastu cien,   

      inflácie.

11. Pozitíva a negatíva zapojenia sa našej školy do projektu " Zelená škola"

12. Dofe – informovanosť o projekte , aktívna práca v projekte, oblasti osobného rozvoja a podobne.

13. Sú žiaci našej Vazky čitateľne gramotný? Akú literatúru, časopisy , odbornú literatúru, návody ,inštruktážne

      texty a podobne?  Rozumejú informáciám, ktoré čítajú? Koľko čítajú?

14. Vazkári, odchádzajú viac na štúdium do zahraničia alebo ostávajú študovať doma? Na aké školy idú 

      študovať?  Koľko je takých čo idú hneď po maturite pracovať?

15. Psychohygiena žiakov našej školy mimo vyučovania.

16. Poruchy učenia u žiakov našej školy. Ktoré predmety sa mi ťažko učia a prečo?

 

 

 

 Všetky ďalšie informácie nájdete na EduPage a dajú vám ich vaši vyučujúci predmetov matematika a informatika.