Jump to Navigation

Aktivity

Projektový týždeň 4.9.2020-14.9.2020 žiakov tretieho ročníka.

Téma: Štatistika

 

Výstup žiaka: Získavanie, spracovanie a správne vyhodnotenie dát štatistických údajov (MAT).

 

Výber témy a realizácia štatistického prieskumu (MAT), vypracovanie preyentácie zo štatistiky  (INF) a jeho prezentácia na vyučovacích hodinách matematiky.

 

Rozvrh hodín: Matematika a Informatika (4.9.2020 -14.9.2020) dištančne (online – vyučovacie hodiny a konzultácie cez  MS

                         TEAMS, Edupage, edukačné videá, literatúra - učebnica pre 3.ročník -1diel -Štatistika).

 

Trieda: Septima, 3.B, 3.C, 3.D

 

Matematika: BUM, SAP, TOM, KOV

 

Informatika: EIH, PEM, RUJ, FOS

 

INF: Tvorba dotazníka, tabuľky štatistických údajov, frekvenčné tabuľky, grafické vyhodnotenieštatistických údajov,

        charakteristiky polohy a variability,  príprava prezentácie štatistického súboru.

MAT: Štatistický prieskum. Získanie,spracovanie a vyhodnotenie  štatistických údajov.

         Pojmy: štatistický súbor, štatistické jednotky, kvalitatívne a kvantitatívne znaky,relevantný dotazník na získanie hodnôt    

                     sledovaných znakov, frekvenčná tabuľka,grafické znázornenie početností sledovaných znakov,

                      výpočet charakteristík polohya variability. Prezentácia projektu a vyhodnotenie projektu.

 

Štatistický prieskum, príprava prezentácie a prezentácia projektu pred triedou, ktorá je výstupom  projektového vyučovania žiaci vykonávajú v dvojiciach.

  Požiadavky  štatistického prieskumu a prezentácie :

 - rozdelenie do dvojíc a výber témy ( 4.9.2020 nahlásiť dvojice a  výber témy štat. prieskumu na  online hodine)

- štatistický prieskum : 1.  rozsah  štatistického súboru (50 a viac respondentov)

                                         2.  počet sledovaných znakov (min. 4 znaky),

                                         3.  vytvorenie dotazníka,

                                         4.  spracovanie štatistických údajov - graficky, výpočty charakteristík,

                                        5.  správne vyhodnotenie a  zrozumiteľná prezentácia získaných výsledkov

 - prezentácia rozsah aspoň 10 stránok( prvá stránka názov = téma a mená autorov, ďalšie stránky  obsahuju  úvod do  

                           štatistického prieskumu, dotazník št. prieskumu, získané údaje  vo frekvenčných tabuľkách, grafy, vypočítané  

                           charakteristiky sledovaných znakov, vyhodnotenie  a správna interpretácia zistených  výsledkov št. prieskumu,

                            záver )uvedenie  použitých  zdrojov,

   - termín  odovzdania prezentácie 16.9.2020

  - prezentácia  št. prieskumu  v týždni od 21.9. 2020- 25.9. 2020 ( prezenčne, dištančne v prípade nepriaznivej

                                                                                                              epidemiologickej situácie)

  Hodnotenie projektového týždňa :

 Hodnotenie žiakov -  úroveň prezentácie  a prezentačné schopnosti :                                    

 dvojicu žiakov – iná dvojica žiakov, dvojica žiakov – žiaci triedy                                                      (max. 5 bodov)

 Učiteľ hodnotí proces práce žiakov počas celého projektového vyučovania, splnenie dodržania požiadaviek 

 štatistického  prieskumu a prezentácie, dodržanie termínov :

 1. Splnenie všetkých zadaných požiadaviek  štatistického prieskumu : príprava k vybratej téme, relevantnosť dotazníka, 

    spôsob získavania štatistických údajov ,spracovávanie a vyhodnotenie výsledkov, dodržanie rozsahu št. súboru a počtu

    sledovaných znakov, matematické spracovanie štatistického súboru, vyhodnotenie výsledkovštatistického prieskumu ,

     dodržanie termínuodovzdania  prezentácie.                                                                                              (max. 10 bodov)

2. Kreatívny spôsob spracovania témy, dodržanie počtu strán prezentácie, úroveň vypracovania prezentácie,

    samotná prezentácia projektu pred publikom, diskusia o výsledkoch štatistického prieskumu danej témy so

    spolužiakmi, uvedenie použitých zdrojov.                                                                                                     (max. 5 bodov) 

            

  Témy štatistického prieskumu a  prezentácie. Každá dvojica si musí vybrať inú z tém.

1. Pomohlo dodržiavanie odporúčaných opatrení(ktorých?) spomaliť šírenie korona vírusu?
2. Zmenila korona tvoju životosprávu? Ako?
3. Prispelo online vyučovanie v čase korona krízy k väčšej samostatnosti a zodpovednosti ku  vzdelaniu?
4. Ako ľudia z tvojho okolia dodržiavajú odporúčania v čase korona krízy?

5. Pozitíva a negatíva dištančného štúdia.
6. Tohtoročná dovolenka - Slovensko / zahraničie.
7. Pozitíva a negatíva zapojenia sa našej školy do projektu " Zelená škola".

8. Využívanie  spôsobu dopravy počas  uzavretia Slovenska od začiatku pandémie do postupnéhootvorenia uvoľňovania týchto

     opatrení až po otvorení hraníc. – mhd , autobusová a vlaková  doprava,cestovanie v rámci SR.

 9.  Budovanie kolektívnej imunity proti chorobám.Vakcinácia proti chrípke a iným chorobámv predchádzajúcich rokoch. 

      Dám sa zaočkovať proti chrípke túto jeseň? Keď bude vakcína na  Covid 19 dám sa  zaočkovať?

 10. Testovanie na Covid 19. Koľko žiakov školy si dalo spraviť test na Covid 19?Koľko žiakov si dalo urobiť testy len na protilátky

       v tele? Aký je v tom rozdiel?

 11. Ako počas prerušenia vyučovania žiaci našej školy trávili voľný čas? Koľko času strávili vzdelávaním, inýmiaktivitami ?

 12. Posilňovali imunity ( šport, otužovanie, spánok, stravovanie,  výživové doplnky a vitamíny a podobne).

 13. Vplyv korony na domáci rodinný rozpočet, nezamestnanosť( ekonomický vplyv).

 14. Porovnanie pohybovej aktivity pred a počas korony.

 15. Dofe – informovanosť o projekte, aktívna práca v projekte, oblasti osobného rozvoja a podobne.

 16. Porovnávanie cien jednotlivých potravinových sietí základných potravín.

 17. Dištančné vzdelávanie a schopnosti využívať IKT.( pomohli ti získané  zručnosti z vyučovania informatiky

       alebo si hľadal technickú podporu  na edukačných videách ,od  spolužiaciakov, rodina, priatelia a pod. Čo by

       si očakával od hodín informatiky v budúcnosti?)   

 18.Sociálne siete, ktoré používam na komunikovanie s priateľmi.

 19. Nástroje online  vyučovania a ich výhody či nevýhody.
 20. Ako sa mi podarilo využiť ušetrený čas, poprípade čo dnes viem vďaka korone.

 21. Doučovanie. Mimo školy sa doučuješ MAT, ANJ a iné predmety? Ako? ( jazyková škola, súkromne,  konzultácie,krúžky,   

       rovesnícke vzdelávanie na škole a pdobne.)

 

 

 Zapojenie žiakov do matematických súťaží :

MO

MATEMATICKÝ KLOKAN

PYTAGORIÁDA

MAKS

MATEMATICKÝ NÁBOJ  

                                             

      CEREBRUM - Prezentácia projektov z matematiky 

 

       Prezentácia predmetu MATEMATIKA verejnosti na DNI OTVORENÝCH DVERÍ

 

       VAZKÁR VŠESTRANNE GRAMOTNÝ - zapojenie do projektu

 

       3. ročník - projektový týždeň : Štatistika- získanie, spracovanie a vyhodnotenie štatistického súboru , vypracovanie

                                                         a  prezentácia projektu.