Jump to Navigation

Aktivity

Projektové vyučovanie v tretích ročníkoch od 7.9.2022 do 13.9.2022.

V tomto týždni sa budeme venovať na hodinách matematiky a informatiky Štatistike.

Prečítajte si informácie už pred prvou hodinou projektového vyučovania, ktoré budete potrebovať(rozdelenie do skupín, výber jednej z tém a pod.)

 

Téma: Štatistika

Výstup žiaka: Získavanie, spracovanie a správne vyhodnotenie dát štatistických údajov (MAT).

Výber témy a realizácia štatistického prieskumu (MAT), vypracovanie projektu zo štatistiky (INF) a jeho prezentácia na vyučovacích hodinách matematiky.

Rozvrh hodín: Matematika a Informatika

Trieda: Septima, 3.B, 3.C, 3.D

Matematika: BUM, SAP, PEM

Informatika: EIH, RUJ, FOS, ČRO

INF: Tvorba dotazníka, tabuľky štatistických údajov, frekvenčné tabuľky, grafické vyhodnotenie

 štatistických údajov, charakteristiky polohy a variability, príprava prezentácie štatistického súboru.

MAT:Štatistický prieskum. Získanie,spracovanie a vyhodnotenie štatistických údajov.

Pojmy: štatistický súbor, štatistické jednotky, kvalitatívne a kvantitatívne znaky,

relevantný dotazník na získanie hodnôt sledovaných znakov, frekvenčná tabuľka,

grafické znázornenie početností sledovaných znakov, výpočet charakteristík polohy

a variability. Prezentácia projektu a vyhodnotenie projek

Štatistický prieskum , príprava prezentácie a prezentácia projektu pred triedou, ktorá je výstupom projektového vyučovania žiaci vykonávajú v trojiciach .

Každá trojica si musí vybrať inú zo zadaných tém.

Požiadavky štatistického prieskumu a prezentácie :

- rozdelenie do skupín( traja žiaci) a výber témy ( 7.9. 2022), nahlásiť skupinu a  výber témy (každá skupina musí mať inú tému) štatistického prieskumu na prvej hodine matematiky.

- štatistický prieskum :

1. rozsah štatistického súboru (50 a viac respondentov)

2. počet sledovaných znakov (min. 4 znaky a z toho aspoň dva kvantitatívne znaky)

3. vytvorenie dotazníka

4. spracovanie štatistických údajov - graficky, výpočty charakteristík

5. správne vyhodnotenie a  zrozumiteľná prezentácia získaných výsledkov

- prezentácia – rozsah aspoň 10 stránok( prvá stránka názov = téma a mená autorov, ďalšie stránky

 obsahujú úvod do štatistického prieskumu, dotazník št. prieskumu, získané údaje

 vo frekvenčných tabuľkách, grafy, vypočítané charakteristiky sledovaných kvantitatívnych

 znakov, vyhodnotenie a správna interpretácia zistených výsledkov št. prieskumu, záver )

 uvedenie použitých zdrojov, obrázky a podobne

 - termín odovzdania prezentácie do 16.9.2022

 - prezentácia št. prieskumu od 19.9. 2022- 28.9 . 2022

Hodnotenie produktu aj prezentačných schopností :

Hodnotenie žiakov úroveň prezentácie a prezentačné schopnosti :

skupina žiakov – iná skupina žiakov, skupina žiakov – žiaci triedy. (max. 5 bodov)

Učiteľhodnotí proces práce žiakov počas celého projektového vyučovania, splnenie požiadaviek štatistického prieskumu a prezentácie, dodržanie termínov :

1. Splnenie všetkých zadaných požiadaviek výstupu štatistického prieskumu : príprava k zadanej téme,

 relevantnosť dotazníka, spôsob získavania ,spracovávanie a vyhodnotenie výsledkov, dodržanie rozsahu

 št. súboru a počtu sledovaných znakov, matematické spracovanie štatistického súboru, vyhodnotenie výsledkov

 štatistického prieskumu , dodržanie termínu odovzdania prezentácie. (max. 10 bodov )

 2. Kreatívny spôsob spracovania témy a prezentácia, úroveň vypracovania prezentácie,

 samotná prezentácia projektu pred publikom, diskusia o výsledkoch štatistického prieskumu danej témy so

 spolužiakmi, uvedenie použitých zdrojov. (max. 5 bodov )

 

Témy štatistického prieskumu a a prezentácie:

1.  Hospodárenie s financiami ( vreckové, brigádnická činnosť, iné zdroje príjmov), sporenie , finančný plán

       mladých ľudí.

2. Získavanie finančných prostriedkov mladých ľudí na uspokojovanie svojich potrieb.

3. Nakupujú dnes mladí ľudia rozumne?  Ovplyvňovanie vášho správania a rozhodovania reklamou.
4.  Do akej miery ovplyvňujú moderné technológie mladých ľudí, ich správanie?

5. Optimalizácia v procese finančného rozhodovania pri

 a) využívaní služieb telefónneho operátora

 b) nakupovaní bežných potravín

 c) výbere banky

 d) nakupovanie cez internet

6.  Zadĺženosť rodín na Slovensku po  covide., pri náraste cien energií, pohonných hmôt. Neschopnosť splácania

     pôžičiek, úverov, poistiek , rôznych sporiacich účtov podobne.

7. Hoaxy a dezinformácie. Ako často sa s nimi stretávame a kde?
8. Posilňovali imunity ( šport, otužovanie, spánok, stravovanie, výživové doplnky a vitamíny).

9. Ekonomický vplyv korony, inflácie a pod. na domáci rodinný rozpočet – strata práce zárobkovo činných

    rodinných príslušníkov, zmeny výšky príjmov a výdavkov .

10. Porovnávanie cien jednotlivých potravinových sietí základných potravín za posledný rok v čase zdražovania.

11. Pozitíva a negatíva dištančného štúdia a online vzdelávania a prezenčnej výučby.
12. Pozitíva a negatíva zapojenia sa našej školy do projektu " Zelená škola"

13. Dofe – informovanosť o projekte , aktívna práca v projekte, oblasti osobného rozvoja a podobne.

14. Sú žiaci našej Vazky čitateľne gramotný? Akú literatúru, časopisy , odbornú literatúru, návody ,inštruktážne

      texty a podobne? Rozumejú informáciám, ktoré čítajú? Koľko?

15. Štatistiky, ktoré hovoria o vojne na Ukrajine od jej vypuknutia 24.2.2022. ( počet dní trvania vojny, straty ,

      podpora (finančná , hospodárska, vojenská ) EU a Slovenska , migrácia ukrajinského obyvateľstva do sveta ,

      na Slovensko a podobne.

16. Humanitárna pomoc Ukrajine. ( Slovenské zbierky, Zbierka Vazky )

18. Vývoj cien pohonných hmôt plynu, energií od začiatku roka 2022 a začiatku vojny na Ukrajine.

19. Vazkári, odchádzajú viac na štúdium do zahraničia alebo ostávajú študovať doma? Na aké školy idú

      študovať? Koľko je takých čo idú hneď s maturitou pracovať?

20. Projekt „ Moderný Vazkár všestranne gramotný“. Pozitíva, ktoré ti prinieslo zapojenie do projektu

      v jednotlivých ročníkoch. Ktoré kompetencie ti priniesli najviac?

 

 

Rozvrh projektového týždňa MAT / INF (10hod./10hod.)

 

 

Septima: PEM (MAT-101);SAP (MAT- 101)

 

                            RUJ (INF–115); ČRO (INF-114)

 

 

Septima

 

 

1 hod.

 

8,00 –8, 45

 

 

2 hod.

 

8,55 – 9,40

 

3 hod.

 

9,50 – 10,35

 

4 hod.

 

10,55 – 11,40

 

5.hod

 

11,50 – 12,35

 

7.9.2022

 

INF

 

114,115/RUJ,ČRO

 

INF

 

114,115/RUJ,ČRO

 

 

MAT

 

101/SAP

 

 

MAT

 

101/SAP

 

 

MAT

 

101/SAP

 

 

8.9.2022

 

MAT

 

101/PEM

 

MAT

 

101/PEM

 

INF

 

114,115/RUJ,ČRO

 

INF

 

114,115/RUJ,ČRO

 

INF

 

114,115/RUJ,ČRO

 

 

9.9.2022

 

MAT

 

101/PEM

 

MAT

 

101/PEM

MAT

 

101/PEM

 

 

NF

 

114,115/RUJ,ČRO

 

INF

 

114,115/RUJ,ČRO

 

 

12.9.2022

 

MAT

 

123/SAP

 

MAT

 

123/SAP

 

 

INF

 

114,115/RUJ,ČRO

 

INF

 

114,115/RUJ,ČRO

 

INF

 

114,115/RUJ,ČRO

 

 

 

 

3.B – PEM (MAT - 314); RUJ (INF - 115); ČRO (INF - 114)

 

 

3.B

 

1 hod.

 

8,00 –8, 45

 

 

2 hod.

 

8,55 – 9,40

 

3 hod.

 

9,50 – 10,35

 

4 hod.

 

10,55 – 11,40

 

5.hod

 

11,50 – 12,35

7.9.2022

 

MAT

 

314/PEM

 

MAT

 

314/PEM

 

 

 

INF

 

114,115/ RUJ,ČRO

 

INF

 

114,115/ RUJ,ČRO

 

 

INF

 

114,115/ RUJ,ČRO

8.9.2022

 

INF

 

114,115/ RUJ,ČRO

 

 

INF

 

114,115/ RUJ,ČRO

 

MAT

 

314/PEM

 

 

MAT

 

314/PEM

 

 

MAT

 

314/PEM

 

9.9.2022

 

INF

 

114,115/ RUJ,ČRO

 

INF

 

114,115/ RUJ,ČRO

 

INF

 

114,115/ RUJ,ČRO

 

MAT

 

314/PEM

 

 

MAT

 

314/PEM

 

 

12.9.2022

 

INF

 

114,115/ RUJ,ČRO

 

INF

 

114,115/ RUJ,ČRO

 

 

MAT

 

314/PEM

 

 

MAT

 

314/PEM

 

 

MAT

 

314/PEM

 

 

 

 

3.C– BUM (MAT - 203); EIH (INF - 113); FOS (INF - 113)

 

 

3.C

 

1 hod.

 

8,00 –8, 45

 

 

2 hod.

 

8,55 – 9,40

 

3 hod.

 

9,50 – 10,35

 

4 hod.

 

10,55 – 11,40

 

5.hod

 

11,50 – 12,35

 

7.9.2022

 

INF

 

113/EIH, FOS

 

INF

 

113/EIH, FOS

 

 

MAT

 

203/BUM

 

 

MAT

 

203/BUM

 

MAT

 

203/BUM

 

 

8.9.2022

 

INF

 

113/EIH, FOS

 

INF

 

113/EIH, FOS

 

 

INF

 

113/EIH, FOS

 

INF

 

113/EIH, FOS

 

 

MAT

 

203/BUM

 

 

9.9.2022

 

INF

 

113/EIH, FOS

 

INF

 

113/EIH, FOS

 

 

INF

 

113/EIH, FOS

 

 

MAT

 

203/BUM

 

MAT

 

203/BUM

 

 

12.9.2022

 

MAT

 

203/BUM

 

MAT

 

203/BUM

 

MAT

 

203/BUM

 

 

MAT

 

203/BUM

 

INF

 

113/EIH, FOS

 

 

 

 

3.D – SAP (MAT - 123); EIH (INF - 113); FOS (INF - 113)

 

 

3.D

 

1 hod.

 

8,00 –8, 45

 

 

2 hod.

 

8,55 – 9,40

 

3 hod.

 

9,50 – 10,35

 

4 hod.

 

10,55 – 11,40

 

5.hod

 

11,50 – 12,35

 

 

7.9.2022

 

MAT

 

123/SAP

 

MAT

 

123/SAP

 

INF

 

113/EIH, FOS

 

INF

 

113/EIH, FOS

 

 

INF

 

113/EIH, FOS

 

 

 

8.9.2022

 

MAT

 

123/SAP

 

 

MAT

 

123/SAP

 

 

MAT

 

123/SAP

 

 

MAT

 

123/SAP

 

 

INF

 

113/EIH, FOS

 

 

 

9.9.2022

 

MAT

 

123/SAP

 

MAT

 

123/SAP

 

MAT

 

123/SAP

 

INF

 

113/EIH, FOS

 

 

INF

 

113/EIH, FOS

 

 

 

12.9.2022

 

 

INF

 

113/EIH, FOS

 

INF

 

113/EIH, FOS

 

 

INF

 

113/EIH, FOS

 

 

INF

 

113/EIH, FOS

 

 

MAT

 

123/SAP