Jump to Navigation

Občianska náuka, SVS a Ekonomika

Zloženie predmetovej komisie :

Mgr. Jana Bohunická - garant predmetu

Mgr.  Rebeka Jakabová

Mgr. Ivan Čuhár

Mgr. Miroslav Krajňák

Mgr. Peter  Sládek

 

Aktivity v škol.roku 2022/23

  •  Mladý Európan - regionálne kolo
  •  Modelový Európsky parlament - Zasaď sa o Európu -prezenčne
  •  Návšteva Múzea Holokaustu v Seredi -exkuruia OBN+ DEJ
  •  Olympiáda ľudských práv, december 2022
  •  Cerebrum, 2023
  •  DOD, 2023
  •  Maturita, máj 2023

 

Aktuality

V septembri organizujeme:

1/ Projektový týždeň pre maturitný ročník

        téma : FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ

        

2/ Minirojekt pre kvartu

      témy: SNP a Holokaust

       forma- poster, PPT -prezentácie

 

3/  Modelový Európsky parlament - Zasaď sa o Európu

 

4/  Návšteva múzea holokaustu spojená s prednáškou historika

     k výročiu prijatia Židovských zákonov 9.9.1939

       

 

 

 

Hodnotenie a klasifikácia v  PK  OBN/EKO

Spôsob hodnotenia v PK OBN

 

Prezenčná výučba : 

pri 2 hodinovej dotácii / týždeň - najmenej 3 známky( 1 ústna, 2 písomné odpovede) za polrok

pri 1 hodinovej dotácii / týždeň -  najmenej 2 známky  za polrok

pri 4 hodinovej dotácii / týždeň = semináre -  najmenej 5 známok  za polrok

 

Online výučba/ dištančné štúdium :

Žiak kontaktuje mailom príslušného vyučujúceho a dohodnú sa na spôsobe prebratia a zostručnenia učiva, na forme skúšania a hodnotenia.

V princípe platí  pri zostručnení učiva :

pri 2 hodinovej dotácii - najmenej 2 známky 

pri 1 hodinovej  dotácii - najmenej 2 známky ( 1 odpoveď a 1 projekt)

pri 4 hodinovej dotácii - najmenej 3 známky ( 2 odpovede a 1 projekt)

 

A) Váhu známok určí vyučujúci na základe obtiažnosti učiva, rozsahu odpovede, obsahu a formy skúšania.

B) Formy skúšania:    ústna (odpoveď pri tabuli, v lavici, prezentovanie vlastného postoja)

                                     písomná (písomná práca, test, úvaha)

                                     prezentácia (obsah, forma, spôsob prezentácie)

 C) Bodovacia stupnica: - predmet OBČIANSKA NÁUKA

                        1.) stupeň „výborný“ za dosiahnutie 100% až 90% bodov z maximálneho počtu

bodov

                        2.) stupeň „chválitebný“ za dosiahnutie 89% až 75 bodov z maximálneho

počtu bodov

                        3.) stupeň „dobrý“ za dosiahnutie 74% až 50% bodov z maximálneho počtu

bodov

                        4.) stupeň „dostatočný“ za dosiahnutie 49% až 30% bodov z maximálneho

počtu bodov

                        5.) stupeň „nedostatočný“ za dosiahnutie menej než 29% bodov z maximálneho

počtu bodov

   - predmet  SEMINÁR Z OBN, EKO

sa hodnotí známkou podľa bodovacej stupnice OBN. Podmienky hodnotenia práce určí vyučujuúci.

Vo všeobecnosti platí:  OBN 70% účasť na hodinách, dve prezentácie a trikrát písomná odpoveď za polrok

                                     EKO 70% účasť na hodinách a trikrát písomná odpoveď za polrok

 

D) Konečná známka je výsledkom súhrnného pohľadu na prácu žiaka s dôrazom na vyváženosť jeho občianskych zručností, ako i jeho celkový postoj k práci, aktivita na hodinách a domáca priprava na hodiny

E) Od žiaka, ktorý sa podrobuje komisionálnej skúške, sa vyžaduje:

            a) písomný test orientovaný na problematiku príslušného rozsahu

            b) ústna odpoveď na zadané témy

            c)  diskusia so skúšajúcim na danú tému

F) Integrovaní žiaci sú písomne testovaní a ústne skúšaní s ohľadom na ich diagnózu v zmysle platných predpisov.

 G) Sebahodnotenie  Členovia PK  OBN aplikujú v praxi i metódu sebahodnotenia, t.j. nielen vyučujúci a skúšaný žiak,ale i ostatní spolužiaci analyzujú klady a nedostatky ústnej odpovede, či prezentácie, ktoré navzájom konfrontujú.

H) Hodnotenie projektov, prezentácii  - pri hodnotení berieme do úvahy tieto aspekty:   

a)      rozsah - rozlišujeme projekty žiakov prima-kvarta a 3. roč./septima - oktáva/4. roč.

b)      zdroje – miera citovaných zdrojov a vlastného výskumu, názorov, argumentov a pod.

c)       záver/výstup – zhrnutie, vyhodnotenie témy, vlastný postoj

 

d)   celkový dojem - grafická stránka, množstvo ilustračného materiálu, samostatnosť pri prejave

 

 

 

 MATURITA  Z OBN

 

 Cieľové požiadavky na maturitu z OBN :

       https://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/cielove-poziadavky...