Jump to Navigation

DSD II.

            Naše gymnázium má študijný program DSD (Deutsches Sprachdiplom) zaradený do svojho vzdelávacieho programu od školského roku 1995/1996. Od roku 2009  je škola v rámci tohto programu zaradená do celosvetovej siete „Školy – partneri pre budúcnosť“. Je to projekt, ktorý koordinuje Spolkové ministerstvo zahraničných vecí a realizujú ju Centrála pre zahraničné školstvo, Goethe inštitút, Nemecká akademická výmenná služba, Konferencia ministrov kultúry. Cieľom iniciatívy je vybudovať celosvetovú sieť 1000 partnerských škôl Nemecka, upevňovať vyučovanie nemčiny ako cudzieho jazyka a pripravovať tým mladých ľudí na štúdium v Nemecku a rozvíjať ich kompetencie pre budúcu profesiu. Opatrenia zahŕňajú rôzne vzdelávacie ponuky. Pre absolventov nemeckých partnerských škôl sa zdvojnásobil počet štipendií pre štúdium v Nemecku. Skúšku u nás vykonávajú študenti Oktavy 8-ročného gymnáziajazykovej triedy 4-ročného gymnázia, ktorí sa celé štúdium pripravujú podľa osobitných učebných plánov, majú viac hodín nemeckého jazyka a vo vyšších ročníkoch výuka prebieha pod vedením nemeckého lektora. Skúška je nemeckou stranou organizovaná úplne bezplatne, nevznikajú pri nej žiadne poplatky ani za prípravu a prevedenie skúšky. Práve naopak. Škola je nemeckou stranou významne materiálne podporovaná (študijné materiály, pomôcky, knižný fond a pod.). Vysvedčenie (doklad) o skúške Nemeckého jazykového diplomu je nemeckým dokumentom, ktorý je odovzdávaný priamo absolventom skúšky. Nemecký jazykový diplom platí ako doklad o jazykových znalostiach, ktoré postačujú pre štúdium na nemeckých a rakúskych vysokých školách. Keďže je slovenská maturita uznaná ako ekvivalent nemeckej maturity, môže byť absolvent DSD-triedy  imatrikulovaný na nemeckej vysokej škole bez ďalších skúšok. Nemecký jazykový diplom je uznávaný aj v kruhoch nemeckého priemyslu a je v nich často považovaný za dôkaz pokročilých znalostí jazyka.

Profil absolventa triedy zameranej na získanie diplomu DSD II B2/C1

Absolvent získava certifikát na úrovni B2 alebo C1 SERR (Spoločný európsky referenčný rámec).

Absolvent s úrovňou B2 (samostatný používateľ nemeckého jazyka)  rozumie hlavným bodom zložitého textu konkrétnych aj abstraktných tém zahŕňajúcich  technických diskusii v jeho poli pôsobenia, dokáže reagovať v diskusii spontánne a súvisle čo umožňuje komunikáciu bez väčšej námahy aj pre osobou ktorú je daný jazyk materinský, dokáže vyprodukovať detailný text na širokú škálu predmetov a vysvetliť uhol pohľadu na tému uvádzajúci výhody a nevýhody rôznych možností.

Absolvent s úrovňou C1 (skúsený používateľ nemeckého jazyka)vie porozumieť širokú škálu náročných a dlhších textov a rozoznať implicitný zmysel dokáže sa vyjadrovať spontánne a plynulo bez  nápadné hľadanie výrazov. Používa jazyk pre sociálne, akademické a profesionálne účely vie vyprodukovať  čisté , dobre štruktúrované a detailne texty na komplexné subjekty  ukazujúci kontrolované využitie  organizačných vzorov a kohéznych aparátov a štylistických prostriedkov.

Časti skúšky:

Čítanie s porozumením

Počúvanie s porozumením

Písomná komunikácia

Ústna komunikácia

Jazykové zručnosti sú testované externe, konajú sa v jeden deň, sú centrálne opravované v Nemecku. Ústny prejav sa hodnotí v prítomnosti 3-člennej komisie, každý člen komisie hodnotí jednotlivé časti skúšky. V priemere absolvuje túto skúšku každý školský rok 40-50 žiakov z tried oktáva a IV.B, z tohto počtu získa diplom DSD II približne 90% žiakov, zvyšní kandidáti získajú osvedčenie o úspešne absolvovaných častiach skúšky. Menej úspešní kandidáti majú možnosť opäť sa prihlásiť na DSD- skúšku v nasledujúcom školskom roku a zlepšiť si svoje výsledky.

Termíny

Písomná časť: 22.11. 2022

Ústna časť: 12.- 13. 12. 2022