Jump to Navigation

Rada školy

Ustanovenie

Rada školy pri Gymnáziu Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z.z.

Poslanie a činnosť

Rada školy je navyšší resp. iniciatívny a samosprávny orgán školy, ktorý  dohliada nad strategickým smerovaním a prevádzkou gymnázia. Svojím členstvom a činnosťou v nej zastupujú a presadzujú verejný záujem, záujem žiakov, rodičov, ako aj záujem pedagogických a ostatných zamestnancov školy. Členstvo v rade je neplatená funkcia.

Členovia Rady školy od  16.9.2021