Jump to Navigation

Profil absolventa školy

Profil absolventa

 

Charakteristika absolventa

 

  • Žiak nášho gymnázia získava úspešným absolvovaním maturitnej skúšky úplné stredoškolské vzdelanie. Počas štúdia si osvojí vedomosti a zručnosti vymedzené Štátnym vzdelávacím programom (ďalej ŠVP) pre stupeň vzdelania ISCED 3A a špecifikované Školským vzdelávacím programom (ŠkVP). 
  •  Výberom voliteľných predmetov v štvrtom ročníku štúdia profiluje svoje vzdelávanie podľa predpokladaného ďalšieho štúdia a profesionálneho zamerania.
  • Komunikuje v dvoch cudzích jazykoch (minimálne na úrovni: prvý cudzí jazyk - B2/C1; druhý cudzí jazyk - B1)
  • Vie samostatne používať moderné informačno-komunikačné technológie na získavanie a spracovanie informácií i prezentáciu výsledkov vlastnej práce.
  • Je samostatnou morálne vyspelou osobnosťou, myslí tvorivo a kriticky. Má pozitívny vzťah k ďalšiemu vzdelávaniu a rozvíjaniu svojej osobnosti, k  zdravému životnému štýlu, ochrane životného prostredia, kultúrnych a spoločenských hodnôt.

 

Kompetencie absolventa

 

  • Absolvent nášho gymnázia získal (resp. rozvinul) kľúčové spôsobilosti tak, ako sú definované v Štátnom programe vzdelávania pre stupeň ISCED 3A.
  •  Podrobnejšie sú kľúčové kompetencie rozpracované v učebných osnovách jednotlivých predmetov.