Jump to Navigation

Hodnotenie a klasifikácia v AJ

Spôsob hodnotenia v PK ANJ

Konečná známka je výsledkom súhrnného pohľadu na prácu žiaka s dôrazom na vyváženosť jeho jazykových zručností, ako i jeho celkový postoj k práci, aktivita na hodinách a domáca priprava na hodiny

 

 1) Anglický jazyk:

A) Váhu známok určí vyučujúci na základe obtiažnosti učiva, rozsahu odpoved, obsahu a formy skúšania.

B) Formy skúšania:    ústna (odpoveď pri tabuli, v lavici, dialóg, reakcia na situáciu)

                                     písomná (písomná práca, test, sloh)

                                     prezentácia (obsah, forma, spôsob prezentácie)

 C) Bodovacia stupnica: - predmet ANGLICKÝ JAZYK

                        i) stupeň „výborný“ za dosiahnutie 100% až 90% bodov z maximálneho počtu

bodov

                        ii) stupeň „chválitebný“ za dosiahnutie 89% až 75 bodov z maximálneho

počtu bodov

                        iii) stupeň „dobrý“ za dosiahnutie 74% až 55% bodov z maximálneho počtu

bodov

                        iv) stupeň „dostatočný“ za dosiahnutie 54% až 40% bodov z maximálneho

počtu bodov

                        v) stupeň „nedostatočný“ za dosiahnutie menej než 39% bodov z maximálneho

počtu bodov

   - predmet KONVERZÁCIA V ANJ, SEMINÁR Z ANJ

sa nehodnotí známkou, ale slovom absolvoval/neabsolvoval. Podmienky hodnotenia práce určí vyučujuúci.

Vo všeobecnosti platí: 

KAJ 70% účasť na hodinách a dvakrát ústna odpoveď za polrok

SAJ 70% účasť na hodinách a trikrát písomná odpoveď s 50% úspešnosťou za polrok

 

D) Konečná známka je výsledkom súhrnného pohľadu na prácu žiaka s dôrazom na vyváženosť jeho jazykových zručností, ako i jeho celkový postoj k práci, aktivita na hodinách a domáca priprava na hodiny

E) Od žiaka, ktorý sa podrobuje komisionálnej skúške, sa vyžaduje:

            a) písomný test orientovaný na gramatiku, slovnú zásobu, čítanie s porozumením a posluch s porozumením

            b) konverzačné témy z prebratého učiva

            c) voľná komunikácia so skúšajúcim

F) Integrovaní žiaci sú písomne testovaní a ústne skúšaní s ohľadom na ich diagnózu v zmysle platných predpisov.

G) Sebahodnotenie  Členovia PK ANJ aplikujú v praxi i metódu sebahodnotenia, t.j. nielen vyučujúci a skúšaný žiak,ale i ostatní spolužiaci analyzujú klady a nedostatky ústnej odpovede, ktoré navzájom konfrontujú.

H) Hodnotenie projektov, prezentácii  - pri hodnotení berieme do úvahy tieto aspekty:   

a)      rozsah - rozlišujeme projekty žiakov prima-kvarta a kvinta/1 roč.- oktáva/4. roč.

b)      zdroje – miera citovaných zdrojov a vlastného výskumu, názorov, argumentov a pod.

c)       záver/výstup – zhrnutie, vyhodnotenie témy, vlastný postoj

d)   celkový dojem - grafická stránka, množstvo ilustračného materiálu