Jump to Navigation

Akcie školy

     Prehľad uskutočnených súťaží, projektovaktivít  predmetových komisií

 

                                                        v školskom roku 2011/2012

 

I.                   Vzdelávacia oblasť  Jazyk a komunikácia

 

Názov

PK

 

typ súťaže, olympiády

projekty

aktivity PK

 

 

 

Slovenský

jazyk

 

 

 

 

 

 

OSJL – školské kolo (20 žiakov)

Čítajme si... (príma až kvarta, I. B, II. C)

Dobrá Voda, Dolná Krupá, Modra – exkurzia po stopách J. Hollého a Ľ. Štúra (I.C, I.D),

Hviezdoslavov Kubín (8 – ročné gymnázium)

 

 

Univerzitná knižnica (kvinta, I.B, I.C, I.D ,

Písanie esejí – „Hodžova esej“ (40 žiakov z III. B a z III. D)

 

 

Staromestská knižnica (príma),

Cerebrum – vlastná tvorba (20 žiakov)

 

 

Návšteva redakcie SME a beseda so šéfredaktorom M. Kostolným (II.D),

 

 

 

TV JOJ, exkurzia a účasť na výrobe reportáží v teréne, spracovanie reportáží v štúdiách TV JOJ (II.D),

 

 

 

Workshop VŠMU (II.B, II.C, II.D,

 

 

 

Anglicko, exkurzia – Stratford upon Avon (W. Shakepeare), Roslynská kaplnka (D. Brown), výber žiakov,

 

 

 

 

 

 

 

Anglický jazyk

 

 

 

 

Olympiády v AJ

okresné kolo

                 (kategória 1A

                  kategória 1B

                  kategória 2B

                    kategória 2C)

krajské kolo

                    (kategória 1C)

 

 

 Pracovné stretnutie     s holand-skými  a dánskymi kolegami

v Bratislave, príprava aprílovej súťažnej prehliadky najlepších študentských prác na tému Zdravie

BOL (+ BAG, KUM)

 Divadelné predstavenie v AJ

 „Great Gatsby“

F. Scott Fitzgerald- Teatro Wustenrot - výber 4. roč.

Celoslov. súťaž v prednese

anglickej poézie a prózy 

(Shakespeare´s Memorial) - poézia

 

 Projekt „ Národné stereotypy“

- projekt medzi žiakmi I.B. a žiakmi partnerskej školy  predchádzajúceho projektu zo Lorentz Lyceum v holandskom meste Arnhem

 Divadelné predstavenie v AJ

David Copperfield“ Charles Dickens - septima, III.B

Celoslov. súťaž v prednese anglickej poézie a prózy   (Shakespeare´s Memorial) - próza

 

 Projekt 'Mladí ľudia a zdravie v európskom kontexte'. ) v Kodani (Dánsko) seminár na tému 'Mladi ľudia a zdravie v európskom kontexte', ktorého sa zúčastnili 5 žiaci

Výstava P.Picasso – Galéria mesta Bratislavy- III.B

 

Celoslov. súťaž v prednese

 anglickej poézie a prózy 

(Shakespeare´s Memorial) - próza

 

Návšteva  UNESCO knižnice – IV.B,  IV.C

 

Celoslov. súťaž v prednese

 anglickej poézie a prózy 

(Shakespeare´s Memorial) - vlastná tvorba

 

Jazykový kurz – Londýn, VB        8 dní,  výber žiakov  1.- 3.roč.

Celoslov. súťaž v prednese

anglickej poézie a prózy 

(Shakespeare´s Memorial) - vlastná tvorba

 

Jazykový kurz Barnstaple, VB 12 dní - 36 žiakov ,  8-roč.gymn. – tercia, kvarta  

 

 

Beseda študentov pre študentov, Výmena skúseností žiakov, ktorí absolvovali študijný pobyt v cudzine (9)  a študentov, žiakov prvých a druhých ročníkov, ktorí majú záujem v budúcom roku študovať (19)

 

 

Vianočná výstavka anglických kníh spojená s predajom            

 

 

Divadelné predstavenie – marec8.roč.gymn- sekunda, tercia – 43 žiakov

 

 

 Exkurzia v SND – jún 2012,   25 žiakov III. B,

 

 

 

 

 

 

 

Nemecký jazyk

 

Olympiády v NJ
školské kolo – 43

   žiakov v kategóriách       II.A, II.B, II.E)

 

 

 

Výstava nemeckej jazykovej a beletristickej literatúry z firmy OXICO

Exkurzia žiakov 4. ročníkov na Vianočné trhy do Viedne.

CEREBRUM – sekcie „Prezentácie“, „Recitácia“, „Preklad“ – účasť 36 žiakov

Jazykový kurz NJ ako príprava na DSD I – 41 žiakov II.B a Sexty

Exkurzia 42 žiakov II.B a Oktávy do Hainburgu a Carnunta s návštevou Niederösterreichische Landesausstellung, organizovaná s finačnou podporou Rakúskeho veľvyslanectva na Slovensku

 

Tréning   prezentačných

zručností pracovníkmi firmy DELL pre 25 žiakov oktávy

Exkurzia pre žiakov NJ a ekonomických seminárov v Prellenkirchene a Kittsee

 

Prezentácia nemeckej dobrovoľníčky z Košíc o možnostiach štúdia v SRN pre žiakov oktávy a IV. B:

Exkurzia do Národnej banky Rakúska a Umelecko-historického múzea vo Viedni spojená s prehliadkou výstavy diel Gustáva Klimta pre 41 žiakov ekonomického seminára

 

Návšteva filmového predstavenia Lietajúca trieda od Ericha Kästnera v Goetheho inštitúte pre 15 žiakov z kvarty po prečítaní knihy

Návšteva výstavy Deutsche Sprache, organizovanej Goetheho inštitútom na Ministerstve kultúry SR

 

Prednáška a workshop Mag. Augustína Semmelikera v sexte a II. B s  na tému  Čo majú Bratislava a Viedeň spoločné?

Nahrávka rozhlasovej hry žiakov sekunda a kvarta

 

 

Vytvorenie prezentácií k témam Nemecké školstvo, Vianoce, Veľká Noc, Karneval, Prehľad dejín Nemecka

 

 

 

 

 

 

Francúzsky jazyk

 

Olympiády vo FJ

▫ školské kolo

▫ krajské  kolo

▫ celoslov. kolo

                     (4. miesto) 

 

 

Cerebrum

prezentácia prác:

prezentačné plagáty,

zhotovenie krížoviek,

ekologické plagáty   

 

   

Pravidelne výstavy

zo žiackych prác  (projekty, plagáty, krížovky) v učebni FJ.

   

Poznávací zájazd do Francúzska

 

 

 

 

 

Španielsky jazyk

 

Olympiáda v španielskom  jaz.

▫ školské kolo

▫ krajského kola

▫ celoslov. kola

 

 

Deň otvorených dverí –prezentácia španielskeho

jazyka

 

 

Cerebrum – vedomostná súťaž zameraná na slovnú zásobu – Pexeso (súťažilo 27 študentov)

 

 

Návšteva knižnice Španielskeho veľvysl.  – žiaci 3. ročníka

 

 

 

 

 

Ruský jazyk

 

Olympiáda v ruskom  jaz.

▫ školské kolo

▫ krajského kola

 

Cerebrum – prezentácia projektov

Cerebrum

▫ prezentácia a výstava

   projektov

▫ súťaž tvorivosti v RUJ

Krajské kolo – ARS poetika

 

Prezentácia projektov a

 učebných materiálov na DOD

Cerebrum – súťaž v preklade textu

 

 

       

 

 II .      Vzdelávacia oblasť  Človek a spoločnosť

 

Názov

PK

 

typ súťaže, olympiády

projekty

aktivity PK

 

 

 

Dejepis

 

 

 

UNICEF – predaj vianočných pohľadníc

Dejepisná exkurzia do Talianska

 

 

Návšteva divadelného predstavenia Dych lukavických zápiskov na pamiatku H. Ponickej

 

 

Dejepisná exkurzia v Múzeu Chatama Sofera

 

 

Dejepisná exkurzia v Židovskom múzeu

 

 

Dejepisná exkurzia v Múzeu moderného umenia Danubiana

 

 

Vyučovacia hodina dejepisu v Židovskom múzeu

 

 

Návšteva rómskeho divadla

 

 

Návšteva konferencie a výstavy k výročiu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

 

 

 

 

 

Náuka

o spol.

Občian.

náuka

 

Krajská súťaž Mladý Európan – centrum EU – 1. miesto

 

Vyučovacia hodina etiky na tému Práva detí s pracovníkmi UNICEF

Štátne kolo súťaže mladý Európan – Štrbské Pleso

 

2. štátne kolo konferencie Európskeho parlamentu v Častej – Papierničke

 

 

Exkurzia v CERNE a ženevské medzinárodné inštitúcie

 

 

Exkurzia v Prahe – po stopách česk. Štátnosti

 

 

Účasť na zasadnutí BSK – téma: Občianska spôsobilosť a demokracia

 

 

Návšteva rómskeho divadla

 

 

Návšteva konferencie a výstavy k výročiu Všeobecnej deklarácie ľudských práv

 

 

   

 

 

Geografia

Geografickej olymp.

▫ školské kolo

▫ okresné kolo

 

 

 

Exkurzia Národné parky Slovenska, Slovenský raj, Muránska planina

Internetová geografická súťaž v triedach príma -kvarta

 

Cerebrum 2012

 

 

 

Deň otvorených dverí - ukážky prác žiakov, prezentácia projektov žiakov

 

 

III.             Vzdelávacia oblasť  Človek a hodnoty

 

Názov

PK

 

typ súťaže, olympiády

projekty

aktivity PK

 

 

Etická

výchova

 

Cerebrum – prezentácia projektov na tému Tolerancia

Násilie páchané na ženách pre žiačky 2. ročníka

Workshop  s besedou s PZ SR

 

 

 

IUVENTA -Boj proti šíreniu xenofóbie, rasizmu, šikanovaniu Workshop - III.D

 

 

Prezentácia projektov na DOD

 

 

Poslanie UNICEF, práva detí, prevencia kriminality Beseda pre žiakov sekundy, II.D

 

 

Návšteva CPLDZ – sexta, II.B

 

 

Beseda s gynekologičkou –sex. zdravie a zodpovednosť za partnera pre  žiačky 2.roč.

 

 

Trestno-právna zodpovednosť mladistvých   beseda s prednáškou v spolupráci s PZ SR – II.C

 

 

Návšteva Dómu a krýpt – 2.roč.

 

 

Multikultúrne vzdelávanie – II.D

 

 

Divadlo z chatrče – tolerancia – sekunda, kvinta, sexta

 

 

UNICEF – predaj vianočných pohľadníc

 

 

 

UNICEF – Kriminalita mládeže, drogová prevencia

pre žiakov 2.roč.

 

IV.            Vzdelávacia oblasť  Umenie a kultúra

 

Názov

PK

 

typ súťaže, olympiády

projekty

aktivity PK

 

Súťaž výtvarných prác s protidrogovou

tematikou

Prečo som na svete rád?

 

 

 

Cerebrum

študenti prezentovali svoje práce v týchto sekciách:

▫ film, videoklip,

   reklama

▫ voľná tvorba

▫ spev a hra na

   hudobný nástroj

 

 

Súťaž v speve slov.

ľudových piesní

Slávik Slovenska

 

 

Výstava Viedeň Galéria Albertína: Michelangelo

Kunst Forum: Frida Kahlo

 

 

 

 

Výstava GMB - Pálffyho palác – Príbehy a fenomény. Slovenské výtvarné umenie 20. storočia I., II.

 

 

 

SITA slovenská tlačová agentúra

návšteva tlačovej agentúry,

 oboznámenie s prácou v

 agentúre, beseda s

 redaktorom, rozhovor s

 Dominikom Hrbatým

 

 

 

 

Divadelné predstavenie

predstavenie komunitného divadla Divadlo z pasáže v MKC Školská

 

 

 

Deň otvorených dverí na Vazke

Výstava a prezentácia prác žiakov – výtvarné diela a videoprojekcia

 

  V.     Vzdelávacia oblasť  Človek a príroda

 

Názov

PK

 

typ súťaže, olympiády

projekty

aktivity PK

 

 

 

Fyzika

fyzIQ 1.2.3. roč -

 

korešpondenčný seminár

 

Náboj KS z fyziky

 

Olympiáda z fyziky

Projekt Energia okolo

nás

Technické múzeum Viedeň

 Meteorologický ústav SAV

 FMFI – Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky

 Vedecká cukráreň

 

Dopravné múzeum

 Plynárenské múzeum

 Elektrónový mikroskop

 Martin – hvezdáreň, spolu so Sj a D

 

 

 

 

Chémia

Olympiáda z CH

▫ školské kolo

▫ krajské kolo

   kat. A  -  získali sme

                      4. miesto

                      9.miesto

   kat. B - získali sme

                 1. miesto

                 úspešný riešiteľ

 

   kat. C – získali sme

                5. miesto

                9.miesto

 

Exkurzia do Meštianskeho Bratislavského pivovaru- sem. 4.ročník

 

 

Exkurzia na Dni otvorených dverí na FCHPT

 

 

 

 

 

 

 

 

Biológia

Olympiáda zo biológie

▫ školské kolo

 

Projekt Comenius prednáška MUDr. Sirackej

Cerebrum – prezentácie prác žiakov

 

 

 

 Liga proti rakovine - Deň narcisov – študenti sa zapojili do zbierky

 

 

Sekcama – akcia s Ligou proti rakovine

 

 

Besedy na témy:

▫ Rakovina krčka maternice

▫ Výživa a zdravie

▫ Fajčenie a zdravie

▫ Gény, hormóny - správanie

 

 

Workshop + AVON pochod

 

 

Enviro projekty školy:

▫ Zber monočlánkov „Vox

   Luci“

▫ Zber papiera – súťaž

▫ Zber plastov

▫ Zber použitých drobných

  elektrospotrebičov

 

 

Návšteva anatomického múzea LF

 

 

Biodiverzita - prednáška v Univerzitnej knižnici

 

 

Návšteva čajovne

 

 

návšteva  Botanickej záhrady

 

 VI.                Vzdelávacia oblasť  Matematika a práca s informáciami

 

 

Názov

PK

 

typ súťaže, olympiády

projekty

aktivity PK

 

 

 

Matematika

Pytagoriáda

▫ školské kolo

  umiestnenie - úsp.rieš.

 Pytagoriáda P6

▫ obvodné  kolo

   umiestnenie 1.miesto

                       11.miesto

                        25.miesto

                        26.miesto

 Pytagoriáda P7

▫ obvodné kolo

   umiestnenie 2.miesto

 

 

 

Olympiáda z

matematiky

 

MO–Z6

▫ obvodné kolo

  umiestnenie - úsp.rieš.

 

MO–Z7

▫ obvodné kolo

   umiestnenie 5.miesto     

                        úsp.rieš.

 

 

 

 

Matematický Klokan-

celoslovenská súťaž

umiestnenie 40.-48.miesto

                 110.-117.miesto

                     82.-90.miesto

                 123.-128.miesto

                    75.-84.miesto

                   85.-104.miesto

 

 

Maks - celoslovenská

 korešpondenčná súťaž

umiestnenie v kraji

                           6. mieste

                    8.mieste       

                           13.-14. mieste

 umiestnenie v SR

                          16.-28.mieste

                        39.42.mieste              

                     75.-76.mieste

                     82.-86.mieste

 

 

 

Matematický náboj

celoslovenská súťaž

 

 

Matematický náboj

Cerebrum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatika

IBOBOR

celoslovenská súťaž v informatike

4 kategórie:

Seniori, Juniori, Kadeti, Benjamíni

zúčastnilo sa 181 žiakov

 

PROFIIT

celoslovenský seminár z programovania

 

 

 

Deň otvorených dverí  na Fakulte informatiky a informačných technológií STU

 

 

 

Deň otvorených dverí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK

 

VII.             Vzdelávacia oblasť  Zdravie a športová výchova´

  

Názov

PK

 

typ súťaže, olympiády

projekty

aktivity PK

 

 

Telesná a športová výchova

 

 

medzitriedna súťaž o najšportovejšiu triedu školy

 

 

Dreams and Teams v spolupráci s PK AJ-

Organizovanie aktivít pre mladších žiakov

 

 

 

Cerebrum:

Prezentácia pohybových skladieb vo vlastnej choreografii.

 

Majstrovstvá školy:

▫ cezpoľný beh,

▫ atletika,

▫ aerobik,

▫ silový trojboj

▫ plávanie

▫ lyžovanie

▫ futbal

▫ vybíjaná

▫ mixvolejbal

▫ mixflorbal

▫ mixbasketbal

▫ stolný tenis

▫ orientačný beh

 

 

Krúžková činnosť:

▫ Florbal               

▫ Volejbal                            

▫ Fitness               

▫ Basketbal                         

▫ Futsal                                

 

 

 

 

 

 

Obvodné kolo:

▫ cezpoľný beh

▫ florbal

▫ basketbal

▫ volejbal

▫ orientačný beh

 

Kurzy:

▫ Lyžiarsky kurz

▫ KOŽAZ

Účelové cvičenia

Krajské kolo:

▫ plávanie

Ceypoľný beh

Orientačný beh

 

Jednodňový výcvik ovládania kanoe pre I. ročník

Majstrovstvá SR:

▫ plávanie

1. miesto 100m VS

2. miesto  50m VS

3.miesto 50m motýlik

 

Splavy Malého Dunaja pre žiakov II. a III. ročníka

   

Lyžiarsky zájazd do Rakúska na Hochkar 

   

Športový deň detí

   

Pravidelný volejbalový krúžok pre učiteľov školy

   

Splav pre učiteľov školy