Jump to Navigation

Kritériá na prijímacie pohovory

Vážení rodičia,

v školskom roku 2022/2023 otvoríme:

1 triedu s počtom žiakov 28 päťročného bilingválneho štúdia s vyučovacím jazykom slovensko - anglickým, termín podania prihlášky je do 20.3.2022.

Termíny prijímacej skúšky: 1. termín - 5. mája 2022,

                                          2. termín - 11. mája 2022

Kritériá prijatia na 5-ročné štúdium pre školský rok 2022/2023

 

 3 triedy s počtom žiakov 84 štvorročného štúdia, termín podania prihlášky je do 20.3.2022.

Termíny prijímacej skúšky: 1. termín - 2. mája 2022,

                                         2. termín - 9. mája 2022

Kritériá prijatia na 4-ročné štúdium pre školský rok 2022/2023

 

 1 triedu s počtom žiakov 30 osemročného štúdia. termín podania prihlášky je do 20.3.2022.

Termíny prijímacej skúšky: 1. termín - 2. mája 2022,

                                         2. termín - 9. mája 2022

Kritériá prijatia na 8-ročné štúdium pre školský rok 2022/2023

 

Usmernenie MŠVVaŠ

 Ak Vaše dieťa už je žiakom niektorej strednej školy nemôže sa zúčastniť prijímacích skúšok ale môže podať žiadosť o prestup na inú strednú školu.

Prijímacích skúšok sa zúčastňujú žiaci základných škôl.