Jump to Navigation

Kritériá na prijímacie pohovory

Vážení rodičia,

v školskom roku 2021/2022 otvoríme:

1 triedu s počtom žiakov 28 päťročného bilingválneho štúdia s vyučovacím jazykom slovensko - anglickým, termín podania prihlášky je do 8.4.2021.

Pravdepodobný termín prijímacej skúšky: 1. termín - 5. mája 2021, 2. termín - 12. mája 2021

 Kritéria prijatia 5-ročné

 3 triedy s počtom žiakov 84 štvorročného štúdia, termín podania prihlášky je do 8.4.2021.

Pravdepodobný termín prijímacej skúšky: 1. termín - 3. mája 2021, 2. termín - 10. mája 2021

Kritéria prijatia 4-ročné

 1 triedu s počtom žiakov 26 osemročného štúdia. termín podania prihlášky je do 8.4.2021.

Pravdepodobný termín prijímacej skúšky: 1. termín - 3. mája 2021, 2. termín - 10. mája 2021

Kritéria prijatia 8-ročné

 Upozorňujeme, že vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa termíny podania prihlášok a prijímacích skúšok
môžu časom meniť rozhodnutím Ministerstva školstva.