Jump to Navigation

Kritériá na prijímacie pohovory

Vážení rodičia,

v školskom roku 2020/2021 otvoríme 1 triedu s počtom žiakov 28 päťročného bilingválneho štúdia.

Informácie k prijatiu

v školskom roku 2020/2021 otvoríme 3 triedy s počtom žiakov 84 štvorročného štúdia.

Informácie k prijatiu

Kritériá na osemročné štúdium budú zverejnené koncom mája 2020.

 Termín podávania prihlášok je 15.mája 2020

 

Informácie k maturite 2020

Milí maturanti,

zverejňujeme Vám najnovšie informácie k maturite 2019/2020

Informácie k maturite

Ostatné informácie

V utorok 26.5.2020 sa uskutoční ústna maturitná skúška žiakov, ktorí neakceptovali známky vypočítané priemerom a tiež žiakov, ktorí si zvolili dobrovoľnú maturitnú skúšku z piatého predmetu.

 

Prijímacie skúšky 2020

Vážení rodičia uchádzačov o štúdium na našej škole,

 

dovoľujem si Vás upozorniť, že všetky zmeny oznamované Ministerstvom školstva o presune termínov prijímacích skúšok sa týkajú aj našej školy.

Dovoľujem si Vás upozorniť na nové informácie ohľadom podmienok a kritérií na prijímanie žiakov na našu školu:

 

Rozhodnutie riaditeľky školy o úprave klasifikácie

Rozhodnutie riaditeľky školy o úprave klasifikácie

Riaditeľka školy oznamuje neklasifikovanie v druhom polroku aktuálneho šk. roka tých predmetov, ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou.

Pre maturitný ročník je to predmet:

  1. Telesná výchova

Všetky ostatné predmety budú hodnotené takým spôsobom ako na konci prvého polroku.

 

Pre ostatné ročníky sú tieto predmety:

Prijímacie skúšky 2020

NOVINKA! 
Uchádzačom o štúdium na našu školu oznamujeme, že termín zverejnenia kritérií na prijímacie konanie na stredné školy sa posunul až na 7. máj 2020.

 

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS