Jump to Navigation

Prijímanie žiakov do 1.ročníka

V zmysle § 66 odsek 6 Školského zákona sa prijímacia skúška bude konať v 2 termínoch: 11. a 14. mája 2015. Prjijímacia skúška je písomná, zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Každá skúška bude trvať 60 minút. Žiaci môžu používať len rysovacie potreby a žiaci 9.ročníka kalkulačku bez programovateľných funkcií. Obsah skúšky z obidvoch predmetov je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 2.

Aktuálne kritériá prijímania žiakov na štúdim sú zverejnené TU.

Ponuka povinne voliteľných predmetov na šk.r. 2015/16

Počet povinne voliteľných predmetov (seminárov) pre súčasných tretiakov už bol aktualizovaný podľa počtov prihlásených žiakov. V najbližších dňoch bude riešiť kolízie a doplnenie seminárov u žiakov, ktorým sa niektorý seminár neotvoril, pani Barčiaková. Potom bude zverejnený prehľad seminárov, ktoré sa v budúcom školskom roku otvoria.

Žiaci tried Sexta, II.C, II.D si vyberajú jeden dvojhodinový seminár;

žiaci tried Oktáva, III.B, III.C, III.D si vyberajú semináre v celkovom počte 12 hodín týždenne.

Vedecké dielne

23. februára uskutočnili sa na našej škole Vedecké dielne pre seminaristov z biológie. Je to projekt, ktorý prebieha už piaty rok - pracovníci- doktorandi Ústavu experimantálnej onkológie prednášajú a odpovedajú na otázky v oblasti onkologického výskumu, prevencie a liečby nádorových ochorení.


Fotogaléria TU

Upozornenie

Upozorňujeme našich žiakov, že zákaz fajčenia platí v celom areáli školy a v priestoroch priľahlých k jej budove - teda aj pred bránou školy, pod stĺporadím, medzi budovou a parkoviskom a pod. Opakovane sme boli upozornení, že skupinky fajčiacich žiakov sa stretávajú v blízkom okolí školy smerom k Daňovému úradu, STU alebo základnej škole.


Nakoľko považujeme za dôležité, aby si naši žiaci osvojili zdravý životný štýl a tiež aby šírili dobré meno školy na verejnosti, v prípade, že tam budú videní naši žiaci, upozorníme ich rodičov a budeme hľadať ďalšie riešenie v spolupráci s nimi.

Rozprávková matematika

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS