Jump to Navigation

Z histórie školy

 


Pred 55 rokmi, 1. septembra 1957, začína svoju činnosť Gymnázium na Vazovovej ulici (dnes už Gymnázium Jána Papánka) ako jedenásťročná stredná škola. V tejto organizačnej štruktúre však nemala dlhé trvanie, už po dvoch rokoch sa zmenila na dvanásťročnú strednú školu, ktorá sa v roku 1961 rozdelila na dve školy – základnú školu s rozšírením vyučovaním ruského jazyka a strednú všeobecnovzdelávaciu školu. V roku 1966 sa tieto školy opäť spojili, začína rozšírené vyučovanie ruského jazyka od 2. ročníka a rozšírené vyučovanie anglického jazyka od 5. ročníka. Škola sa stáva pridruženou školou UNESCO (1967) a v roku 1971 sa transformuje na štvorročné gymnázium. Od školy sa oddeľuje základná škola (1974), škola má až do roku 1994, keď sa otvára príma osemročného gymnázia, organizačnú štruktúru gymnázia so štvorročnou dĺžkou štúdia.


1957/58 - slávnostné otvorenie Jedenásťročnej strednej školy


1967/68 - zaradenie medzi pridružené školy UNESCO


1971/72 - prechod školy na typ gymnázia


1994/95 - otvorenie prvej Prímy osemročného gymnázia


1994/95 - po prvýkrát sa u nás konali skúšky z nemeckého jazyka Sprachdiplom (KMKII)


1995/96 - zapojenie do medzinárodného projektu FAST (projektové vyučovanie prírodovedných predmetov)


1997/98 - otvorenie Jazykovej školy pri Gymnáziu J. Papánka


2002/03 - naše gymnázium patrilo medzi prvé 3 bratislavské gymnáziá, na ktorých žiaci maturovali podľa Projektu overovania internej časti maturitnej skúšky (skladali skúšky z jednotlivých predmetov pred trojčlennými odbornými komisiami)