Jump to Navigation

Pridružená škola UNESCO

Naša škola je pridruženou školou UNESCO ...

(Associated Schools Project Network - ASPnet)

Program Pridružených škôl UNESCO vznikol v r. 1953 v 33 školách v 15 krajinách sveta. Dnes na programe participuje 7 900 inštitúcií ako predškolské zariadenia, základné a stredné školy, alebo inštitúcie pre vzdelávanie pedagógov v 176 krajinách. Sieť pridružených škôl patrí k najúspešnejším dlhodobým projektom UNESCO.

Za vznikom site ASP bol zámer UNESCO podporiť účasť škôl v projektoch v snahe posilňovať ľudskú, etickú a kultúrnu dimenziu vzdelávania. Medzi základné priority projektu ASPnet patria:

  • výchova k mieru
  • podpora vzdelávania a výchovy v oblasti medzinárodného porozumenia
  • spolupráca pri ochrane ľudských práv a zabezpečovaní ľudských slobôd
  • environmentálna výchova mladej generácie

V súčasnosti je do projektu Pridružených škôl zapojených 26 škôl zo Slovenska.