Jump to Navigation

Hodnotenie a klasifikácia

Kritéria hodnotenia predmetu UKL, VYV, HUV, VUM

Výborný: Žiak je aktívny, tvorivý, flexibilný, otvorený zmenám, využíva pestré vyjadrovacie
prostriedky a neustále ich obnovuje, reflektuje kultúrne procesy i svoje premeny. Žiak plní zadané aktivity a úrojekty na čas.
Chválitebný: Žiak spĺňa kritériá, ale je menej samostatný, iniciatívny a tvorivý.
Dobrý: Žiak realizuje úlohy priemerne, chýba mu iniciatíva, je slabo motivovaný k tvorbe,
nerozširuje svoju flexibilnosť, neosvojuje si nové vyjadrovacie prostriedky, komunikuje
nekultivovane, ťažšie identifikuje predsudky a stereotypy.
Dostatočný: Žiak realizuje úlohy s pomocou imitácie, prejavuje len základné zručnosti
v manipulácii s vyjadrovacími prostriedkami kultúry. Minimálne identifikuje prebiehajúce
procesy, len s ťažkosťami aplikuje získané zručnosti, schopnosti a poznanie v nových
oblastiach.
Nedostatočný: V predmete umenie a kultúra neodporúčame používať (pretože každý žiak
má z rodiny a prostredia isté kultúrne návyky a schopnosť vnímania kultúrnych artefaktov).