Jump to Navigation

Hodnotenie a klasifikácia

Výsledne hodnotenie predmetov vzdelávacej oblasti UKL zahŕňa:

- aktívna účasť a práca na hodínách - žiak sa zapája do činností a aktivít počas vyučovacej hodiny podľa pokynov vyučujúceho

- aktívna práca v skupiách - žiak je členom tímu, plní si svoje úlohy na čas, spolupracuje a komunikuje s ostatnými členmi tímu, participuje na riešení prípadných problémov

- projekty a výstupy - žiak ich odovzdáva podľa pokynov a v termíne, prezentuje ich 

- žiak sa posúva ďalej, pracuje na sebe, pracuje so sebahodnotením a sebareflexiou, chyby a spätnú väzbu vníma ako dar

- testy a písomky

- vypracovanie dobrovoľných úloh, zadaní, projektov

- porozumenie vlastnej zodpovednosti k procesu vzdelávania a učenia sa

 

Kritéria hodnotenia predmetu UKL, VYV, HUV

Výborný: Žiak je aktívny, tvorivý, flexibilný, otvorený zmenám, využíva pestré vyjadrovacie
prostriedky a neustále ich obnovuje, reflektuje kultúrne procesy i svoje premeny. Žiak plní zadané aktivity a projekty na čas.
Chválitebný: Žiak spĺňa kritériá, ale je menej samostatný, iniciatívny a tvorivý.
Dobrý: Žiak realizuje úlohy priemerne, chýba mu iniciatíva,
nerozširuje svoju flexibilnosť, neosvojuje si nové vyjadrovacie prostriedky, komunikuje
nekultivovane, ťažšie identifikuje predsudky a stereotypy.
Dostatočný: Žiak realizuje úlohy s pomocou imitácie, prejavuje len základné zručnosti
v manipulácii s vyjadrovacími prostriedkami kultúry. Minimálne identifikuje prebiehajúce
procesy, len s ťažkosťami aplikuje získané zručnosti, schopnosti a poznanie v nových
oblastiach.
Nedostatočný: V predmete umenie a kultúra neodporúčame používať (pretože každý žiak
má z rodiny a prostredia isté kultúrne návyky a schopnosť vnímania kultúrnych artefaktov).