Jump to Navigation

Vyhrali sme!!!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách - 

Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu.

Náš projekt s názovm Moderný Vazkár, všestranne gramotný vyhral a aj vďaka nemu sa zameriame na funkčnú gramotnosť žiakov.

Doba trvania projektu: 3 roky