Jump to Navigation

Projekt ESF na podporu rozvoja všestrannej gramotnosti

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách - 

Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu.

Náš projekt má názov Moderný Vazkár, všestranne gramotný.

Doba trvania projektu: 3 roky

Prezentácia projektu Moderný Vazkár, všestranne gramotný na konferencii v Smoleniciach

  • V školskom roku 2019/2020 boli do projektu zapojení žiaci prvého ročníka (4 triedy). V tomto roku prebehli plánované aktivity zamerané na zvyšovanie prírodovednej gramotnosti žiakov. Žiaci prvého ročníka absolvovali vďaka projektu extra hodiny prírodovedných predmetov, na ktorých pomocou moderných aktivizujúcich metód so zameraním na experiment a empirické učenie spoznávali prírodovedné zákonitosti a učili sa aplikovať ich v širšom chápaní a každodennom živote. Okrem extra hodín v učebnom pláne mali možnosť navštevovať záujmové krúžky zamerané na prírodovedné projekty.
    Vzdelávanie v tejto oblasti absolvovali aj učitelia, ktorí tiež pracovali v pedagogických kluboch zameraných na vzájomnú výmenu skúseností, zdieľanie metód a spoluprácu pri zavádzaní inovatívnych metód do vyučovania.
  • V školskom roku 2020/2021 pokračujú aktivity na zvyšovanie funkčnej gramotnosti v druhom ročníku, nadväzujú na už získané zručnosti a posúvajú ich na vyššiu kvalitatívnu úroveň ďalšími plánovanými aktivitami - so zameraním na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti na extra hodinách a v záujmových krúžkoch. Do projektu sa zapájajú tiež žiaci nového prvého ročníka, ktorí absolvujú už overené modely vzdelávanía v rámci prírodovednej gramotnosti. Ďalej pokračujú tiež pedagogické kluby a vzdelávanie učiteľov.
  • V školskom roku 2021/2022 aktivity z predchádzajúcich rokov zamerané na rozvoj kompetencií žiakov a učiteľov v oblasti prírodovednej a čitateľskej gramotnosti sa realizujú v 1. a 2.ročníku, v 3.ročníku sa zameriavame na rozvíjanie matematickej a finančnej gramotnosti. Extra hodiny zaradené do učebných plánov 1.-3.ročníka sú doplnené záujmovými krúžkami pre žiakov. Naďalej prebieha vzdelávanie učiteľov v uvedených oblastiach a vzájomná metodická podpora a výmena skúseností a námetov v pedagogických kluboch. Vo všetkých tematických oblastiach sa zameriavame na využitie moderných aktivizujúcich metód, zážitkové a projektové vyučovanie, žiacky experiment. Žiakov vedieme k systematickej individuálnej aj tímovej práci, ku kritickému prijímaniu a využitiu poznatkov. Na základe predchádzajúcich dvoch ročníkov už žiaci v 3.ročníku dokážu pod vedením pedagógov naplánovať a realizovať žiacky projekt na vysokej úrovni s efektívnym využitím informačných zdrojov, pripraviť a prezentovať výsledky svojej práce na vysokej úrovni s využitím moderných IKT. V oblasti matematickej a finančnej gramotnosti sa žiaci naučia identifikovať a správne vyhodnotiť benefity a riziká rôznych modelov správania a ďalšie potrebné zručnosti.
  • Príspevok p. B. Gergeľovej o projekte Moderný Vazkár, všestranne gramotný! bol publikovaný v zborníku Slovenskej fyzikálnej spoločnosti Tvorivý učiteľ fyziky XII