Jump to Navigation

Informácie pre uchádzačov na 8 - ročné štúdium

Vážení rodičia,

zverejnili sme aktuálne kritéria pre prijímacie konanie do osemročného štúdia pre školský rok 2020/2021.

Vyhlásenie

Prijímacie skúšky sa budú konať:

15.6.2020  -  1. termín prijímacej skúšky

18.6.2020  -  2. termín prijímacej skúšky

do 24.6.2020 - riaditeľka školy rozhodne o prijatí/neprijatí uchádzača na základe prijímacieho konania

do 24.6.2020 - riaditeľka školy zverejní výsledok prijímacieho konania na stránke školy www.vazka.sk

do 24.6.2020 - riaditeľka školy doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí/neprijatí cez Edupage

do 30.6.2020 - riaditeľka školy zverejní počet voľných miest a počet obsadených miest na stránke školy