Jump to Navigation

Rozhodnutie riaditeľky školy o úprave klasifikácie

Rozhodnutie riaditeľky školy o úprave klasifikácie

Riaditeľka školy oznamuje neklasifikovanie v druhom polroku aktuálneho šk. roka tých predmetov, ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou.

Pre maturitný ročník je to predmet:

  1. Telesná výchova

Všetky ostatné predmety budú hodnotené takým spôsobom ako na konci prvého polroku.

 

Pre ostatné ročníky sú tieto predmety:

  1. Telesná výchova
  2. Etická výchova
  3. Náboženstvo
  4. Výtvarná výchova
  5. Hudobná výchova

Všetky ostatné predmety budú hodnotené takým spôsobom ako na konci prvého polroku.

Riaditeľka školy rozhodla na základe usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie1, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 6.4.2020.

 

Bratislave 28.4.2020