Jump to Navigation

Prijímacie skúšky 2020

Vážení rodičia uchádzačov o štúdium na našej škole,

 

dovoľujem si Vás upozorniť, že všetky zmeny oznamované Ministerstvom školstva o presune termínov prijímacích skúšok sa týkajú aj našej školy.

Dovoľujem si Vás upozorniť na nové informácie ohľadom podmienok a kritérií na prijímanie žiakov na našu školu:

 

  1. Podmienky a kritériá prijímacieho konania do bilingválnej triedy pre školský rok 2020/2021 zverejnené na webovej stránke školy stratili platnosť na základe rozhodnutia ministra školstva Slovenskej republiky o prerušení vyučovania až do odvolania. Zaslané pozvánky na bilingválne štúdium sú rovnako neplatné a prijímacie konanie bude mať iné kritéria prijatia.
  2. Nový termín pre zverejnenie podmienok a kritérií prijímacieho konania pre všetky odbory štúdia (5-ročné slovensko-anglické bilingválne štúdium, štvorročné štúdium) je 7. máj 2020. Po zverejnení usmernenia zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky budú  podmienky a kritéria pre prijímanie žiakov do prvého ročníka v čo najkratšom čase zverejnené na webovej stránke školy. Kritéria na osemročné štúdium budú zverejnené neskôr na základe rozhodnutia Ministerstva školstva.
  3. Prihlášky a prijímacie skúšky na stredné školy a osemročné gymnázia - Minister školstva určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.
  4. Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 19. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.
  5. Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania.
  6. Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania.
  7. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.
  8. Riaditeľ strednej školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle strednej školy na výveske strednej školy.

 

Prevzaté z webu: ucimenadialku.sk