Jump to Navigation

Triedne aktívy rodičov a konzultačný deň

Pozvrdzujeme informáciu odoslanú cez EduPage aj hromadným mailom rodičom

- triedne aktívy rodičov tried: Príma, Sekunda, Tercia, Kvarta, I.B, I.C sa uskutočnia dnes (25. 4. 2017) o 17. 00 h v kmeňových učebniach príslušných tried.

Od 16.00 do 17.30 h sa koná konzultačný deň pre rodičov všetkých tried - učitelia budú v kabinetoch alebo učebniach podľa rozpisu.

Aj tento rok Deň narcisov

Aj tento rok sa naši žiaci dobrovoľníci úspešne zapojili do zbierky na pomoc prevencii a liečbe onkologických ochorení.


Počas Dňa narcisov 2017 sa im podarilo vyzbierať 8 968, 37 €


Viac o ich účasti čítajte TU. 


Fotogaléria TU.

Vazkárska kvapka krvi

3. mája 2017 sa po prvýkrát uskutoční Vazkárska kvapka krvi. Darcami môžu byť učitelia aj žiaci (starší ako 18 rokov). Viac informácií nájdete nižšie. 

Prijímacie skúšky 2017

V školskom roku 2017/2018 otvoríme so súhlasom zriaďovateľa 3 triedy 4-ročného štúdia a 1 triedu 8-ročného štúdia.

Kritériá prijímania na 4-ročné štúdium

Kritériá prijímania na 8-ročné štúdium

Prijímacie skúšky do 4-ročného a 8-ročného gymnázia sa uskutočnia v dvoch termínoch: 9. 5. a 11. 5. 2017. Termíny sú rovnocenné, poradie uchádzačov sa uzatvára až po druhom termíne.
Každý záujemca o štúdium (jeho zákonný zástupca) musí podať prihlášku na určenom tlačive prostredníctvom svojej ZŠ (cez výchovného poradcu alebo triedneho učiteľa) v termíne do 10. 4. 2017.

Poskytnete nám 2% z vašich daní?

Stránky

Subscribe to Gymnázium Jána Papánka RSS