Jump to Navigation

Hodnotenie a klasifikácia

Známka z matematiky sa určí na základe získaných bodov (povinných a nepovinných) z testov, písomných prác, ústnych odpovedí, domácich úloh, prezentácií, projektov, súťaží a ďalších aktivít).

Okrem získaných bodov učiteľ uvádza  aj známku za získaný počet bodov. Na konci klasifikačného obdobia sa získaný počet bodov prepočíta na percentá  úspešnosti, na základe ktorých sa určí známka podľa schválených kritérií.

   100% - 90% -1 (výborný)

   89% - 73% - 2 (chválitebný)

   72% - 53% - 3 (dobrý)

   52% - 33% - 4 (dostatočný)

   32% -  0% - 5 (nedostatočný)                            

   Za nepovinné body sa dá získať maximálne 12% z povinných bodov.

  Opravné písomky sa píšu len podľa dohody s jednotlivými vyučujúcimi.

Žiak, ktorý má vykonať skúšku z predmetu matematika (rozdielovú, komisionálnu, opravnú) musí vopred absolvovať konzultácie so   svojim vyučujúcim!

Voliteľný premet Cvičenia z matematiky (4.ročník) sa hodnotí slovne - "absolvoval", "neabsolvoval". Podmienky na splnenie tohto hodnotenia - pravidelná dochádzka, vypracovanie a odovzdanie zadaných úloh, prezentácií ( na hodinách, na domácu úlohu).