Jump to Navigation

Aktuality

Aktuality PK Etická výchova, Náboženstvo:

 

Prednášky s besedou, workshopy, preventívne programy v školskom roku 2016/2017:

 

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

Násilie páchané na ženách

Eliminácia domáceho násilia

Prevencia obchodovania s ľuďmi

Protidrogová prevencia v CPLDZ

Zdravý životný štýl

Práva dieťaťa

Míting za ľudské práva

Protidrogový program - Katka

Protidrogový program  - Mallory

Manipulácia médiami

Kyberšikana

Netolerujeme šikanovanie

Prosociálne vzťahy v triede