Jump to Navigation

Hodnotenie a klasifikácia v AJ

Spôsob hodnotenia v PK angličtiny

 

A) Váhu známok určí vzučujúci na základe obtiažnosti učiva, rozsahu odpoved, obsahu a formy skúšania.

 

B) Formy skúšania:  ústna (odpoveď pri tabuli, v lavici)

                             *prezentácia, dialóg, reakcia na situáciu

                             pśomná (písomná práca, test, sloh)

 

C) Bodovacia stupnica:

                        i) stupeň „výborný“ za dosiahnutie 100% až 90% bodov z maximálneho počtu

bodov

                        ii) stupeň „chválitebný“ za dosiahnutie 89% až 75 bodov z maximálneho

počtu bodov

                        iii) stupeň „dobrý“ za dosiahnutie 74% až 55% bodov z maximálneho počtu

bodov

                        iv) stupeň „dostatočný“ za dosiahnutie 54% až 40% bodov z maximálneho

počtu bodov

                        v) stupeň „nedostatočný“ za dosiahnutie menej než 39% bodov z maximálneho

počtu bodov

        

 

D) Konečná známka je výsledkom súhrnného pohľadu na prácu žiaka s dôrazom na vyváženosť jeho jazykovych zručností, ako i jeho celkový postoj k práci, aktivita na hodinách a domáca priprava na hodiny

 

E) Od žiaka, ktorý sa podrobuje komisionálnej skúške, sa vyžaduje:

            a) písomný test orientovaný na gramatiku

            b) konverzačné témy z prebratého učiva

            c) voľná komunikácia so skúšajúcim na autentickú aktuálnu tému

           

 

 

F) Integrovaní žiaci sú písomne testovaní a ústne skúšaní s ohľadom na ich diagnózu v zmysle paltných predpisov.

 

G) Sebahodnotenie  Členovia PK ANJ aplikujú v praxi i metódu sebahodnotenia, t.j. nielen vyučujúci a skúšaný žiak,ale i ostatní spolužiaci

analyzujú klady a nedostatky ústnej odpovede, ktoré navzájom konfrontujú.

 

H) Hodnotenie projektov, prezentácii  - pri hodnotení berieme do úvahy tieto aspekty:   

a)      rozsah - rozlišujeme projekty žiakov prima-kvarta a kvinta/1 roč.- oktáva/4. roč.

b)      zdroje – miera citovaných zdrojov a vlastného výskumu, názorov, argumentov a pod.

c)       záver/výstup – zhrnutie, vyhodnotenie témy, vlastný postoj

d)   celkový dojem - grafická stránka, množstvo ilustračného materiálu