Jump to Navigation

Školský rok 2017/2018

Platba za kurz v školskom roku 2017/2018  je stanovená podľa Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 3/2015 zo dňa 11. 12. 2015 “Určenie výšky úhrady nákladov na  štúdium v jazykových školách”. Predpisy udávajú výšku zápisného na školský rok 30 € , na jeho pokrytie je možné využiť Vzdelávací poukaz žiaka, ktorý dostane v septembri.

 

Kurz - 2 hodiny týždenne

1. polrok                                                            2. polrok

Školné        31                                                     Školné       31

Zápisné      30                                                     Spolu      31 eur

Spolu      61 eur

S využitím Vzdelávacieho poukazu 61,- € za školský rok.

 

Kurz - 4 hodiny týždenne

1. polrok                                                             2. polrok

Školné          61                                                   Školné        61

Zápisné        30                                                   Spolu       61 eur

Spolu        91 eur

 S využitím Vzdelávacieho poukazu 122,- € za školský rok.

 

číslo účtu/IBAN     SK94 8180 0000 0070 0047 2093

VS                          ddmmrr (dátum narodenia)

KS                          0308

 V poznámke je potrebné uviesť meno prihláseného žiaka na správnu identifikáciu platby!

Doklad o zaplatení prosím priniesť osobne svojmu vyučujúcemu na kurze alebo poslať mailom (jazykovaskola@vazka.sk).