Jump to Navigation

Školský rok 2016/2017

 Poplatok za kurzy


 Vstupný test                                                                 2 €    


Počet hodín odučených v školskom roku 2016/2017           105 hod.                                     


Platba za kurz (1.polrok, 2.polrok) v školskom roku 2016/2017


 


je stanovená podľa Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 3/2015 zo dňa 11. 12. 2015 “Určenie výšky úhrady nákladov na  štúdium v jazykových školách” . Predpisy udávajú výšku zápisného na školský rok 30 € .


2. hodiny/týždenne


1. polrok                                                            2. polrok


Školné        31                                                     Školné       31


Zápisné      30                                                     Spolu      31 eur


Spolu      61 eur


 


4. hodiny/týždenne


1. polrok                                                             2. polrok


Školné          61                                                   Školné        61


Zápisné        30                                                   Spolu       61 eur


Spolu        91 eur


 


číslo účtu/IBAN     SK94 8180 0000 0070 0047 2093


VS                          ddmmrr (dátum narodenia)


KS                          0308


 


 V školskom roku 2016/2017 je možné v JŠ odovzdať Vzdelávací poukaz.


Ak žiak odovzdal vzdelávací poukaz zo sumy kurzu si odpočítajte 15 eur v každom polroku


V poznámke uviesť meno prihláseného žiaka, prípadne aj skratku kurzu (napr. AJ1)


Doklad o zaplatení prosím priniesť osobne svojmu vyučujúcemu na kurze alebo poslať mailom riaditeľke JŠ  p. Laukovej (priezviskoriaditeľky@vazka.sk)


V prípade, že školné nebude bez udania vážneho dôvodu do určeného termínu zaplatené, žiak bude z JŠ vylúčený.