Jump to Navigation

Obedy v školskej jedálni

Školská jedáleň na Gymnáziu Jána Papánka začína variť obedy pre žiakov od utorka 4.9.2018.

Záujemcovia o obedy musia dopredu uhradiť stravné na účet:

SK61 8180 0000 0070 0047 2202.

    1.  číslo účtu: SK61 8180 0000 0070 0047 2202,
    2.  ako variabilný symbol uvádzajte mesiac a rok v tvare: 102018,
    3.  do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko a triedu dieťaťa v tvare: Katarína Malá Oktáva
    4. do vyučovania, ak je dlhšie ako 6 hodín, je zaradená aj obedná prestávka,
    5. ďalšie informácie TU.