Jump to Navigation

Výsledky prijímacieho konania

Výsledky prijímacieho konania

Dovoľujeme si požiadať zákonných zástupcov uchádzačov, ktorí sú rozhodnutí zapísať sa na inú školu, aby túto skutočnosť čím skôr oznámili (v záujme rodičov zatiaľ neprijatých uchádzačov) na adrese vedenie@vazka.sk.

Dôležité pokyny pre uchádzačov

Informácia k ISIC preukazom

V zozname žiakov sú uchádzači zverejnení pod kódom, ktorý ste dostali v pozvánke na prijímacie skúšky.

Odporúčame zákonným zástupcom (rodičom) žiakov, ktorí vyhoveli kritériám prijímania, no neboli prijatí z dôvodu nedostatku miesta (umiestnili sa súčtom počtu bodov za jednotlivé kritériá v poradí nad možný počet prijatých žiakov),

aby podali odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí. Odvolanie sa podáva písomne na riaditeľstvo gymnázia s číslom rozhodnutia riaditeľky školy, ktoré je uvedené na pozvánke na prijímacie skúšky ako číslo listu

Predpokladáme, že viacerí žiaci sú prijatí na viac škôl, preto sa miesta v poradí budú uvoľňovať.